W listopadzie 2018 r. Rada Miejska w Sianowie w woj. zachodniopomorskim podjęła dwie uchwały, dotyczące wynagrodzenia burmistrza. W pierwszej uchwale wyliczyła, że składa się na nie wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny i dodatek specjalny w wysokości 40 proc. dodatków zasadniczego i funkcyjnego łącznie. W drugim z tych aktów Rada przyznała burmistrzowi na okres od 1 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. dodatek specjalny z tytułu okresowego powierzenia dodatkowych zadań. Burmistrz otrzymał więc w ten sposób dwa dodatki specjalne.

Rozstrzygnięciem nadzorczym wojewoda zachodniopomorski stwierdził nieważność uchwały w sprawie dodatku specjalnego dla burmistrza, która w jego opinii narusza przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zgodnie z tymi aktami prawnymi dodatek specjalny dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty oraz marszałka województwa jest obligatoryjny. Przysługuje w wysokości co najmniej 20 proc.; nie może jednak przekroczyć 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie. Dodatek specjalny dla burmistrza należało zatem przyznać zgodnie z treścią tego przepisu. Tymczasem Rada przyznała burmistrzowi na okres od 1 grudnia 2018 do 31 grudnia 2019 r. jeszcze jeden dodatek specjalny, tym razem z tytułu okresowego powierzenia dodatkowych zadań. W ocenie wojewody przyznanie burmistrzowi dwóch dodatków specjalnych było niezgodne z rozporządzeniem. Ponieważ już jeden z tych dodatków wyczerpuje maksymalną stawkę 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie, prowadzi to do obejścia prawa i ustalenia wynagrodzenia burmistrza w wysokości wyższej, niż to wynika z obowiązujących przepisów. Oba przyznane dodatki specjalne są bowiem w istocie jednym dodatkiem. W odniesieniu do wójta, starosty, marszałka województwa jest to obligatoryjny składnik wynagrodzenia. Natomiast pozostałym pracownikom samorządowym może być przyznany za wykonywanie dodatkowych zadań.

Gmina Sianów zaskarżyła rozporządzenie nadzorcze wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. W opinii gminy stwierdzenie, że burmistrzowi gminy i miasta Sianów nie można przyznać odrębnego dodatku specjalnego za okresowe wykonywanie dodatkowych zadań, narusza przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów. Nawet stałe obciążenie burmistrza obowiązkami nie wyklucza bowiem okresowego powierzenia mu dodatkowych obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań, za co można mu przyznać dodatek specjalny – argumentowała gmina.

WSA przyznał jednak rację wojewodzie i oddalił skargę gminy. W ocenie sądu nie jest możliwe dwukrotne przyznanie dodatku specjalnego w oparciu o dwa różne przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, gdyż jest to świadczenie tego samego rodzaju – stwierdził sąd. Jest przyznawany obowiązkowo określonej kategorii pracowników samorządowych (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa) przy jednoczesnym wówczas regulowaniu jego wysokości. Dodatek specjalny może być także przyznawany w określonych sytuacjach (np. za wykonywanie dodatkowych zadań) pozostałym kategoriom pracowników samorządowych. Wtedy pracodawca może swobodnie kształtować jego wysokość.

Sygn. II SA/Sz 246/19