Udział organizacji ekologicznych w procesie przygotowywania i realizacji inwestycji to nieodzowny element polskiej rzeczywistości. Niestety, działania ekologów czasem odbierane są jako utrudniające ważne projekty, których realizacją zainteresowane są nie tylko firmy, ale też często jednostki samorządu terytorialnego. Rolę i uprawnienia organizacji ekologicznych trzeba jednak, zdaniem Instytutu Gospodarki Rolnej, zmienić. Z projektu nowelizacji przepisów przedstawionych 27 lutego przez instytut wynika, że chodzi głównie o zmianę niektórych przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zdaniem Instytutu Gospodarki Rolnej regulacje dotyczące udziału organizacji ekologicznych w postępowaniach administracyjnych powodują, że proces inwestycyjno-budowlany jest niezmiernie skomplikowany, uciążliwy i nieprzewidywalny. Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii z zakresu ochrony środowiska i prawa budowlanego znacząco wydłuża realizację inwestycji i podnosi jej koszty. Co więcej, uprawnienia procesowe są wykorzystywane przez przedsiębiorców konkurujących z inwestorami, by poprzez finansowaną organizację ekologiczną, utrudnić lub uniemożliwić realizację inwestycji. Zdaniem IGR pozbawiony jakiejkolwiek kontroli udział tych organizacji w postępowaniach nie znajduje uzasadnienia w prawie unijnym, a przepisy polskie idą dalej w zakresie uprawnień organizacji ekologicznych, niż ma to miejsce w innych krajach unijnych.

Projekcje IGR dotyczą nowelizacji m.in. art. 44 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (…). By organizacja ekologiczna mogła występować z żądaniem dopuszczenia do udziału na prawach strony w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, musi to być uzasadnione celami statutowymi, a także miejscem działania tej organizacji. Musiałaby ona prowadzić działalność statutową w zakresie ochrony środowiska przez minimum 24 miesiące (dziś jest to 12 miesięcy) przed dniem wszczęcia postępowania. Proponuje się jeszcze zupełnie nowe wymogi, jakie musiałaby spełniać organizacja ekologiczna, zamierzając brać aktywny udział w postępowaniu. Musiałaby posiadać odpowiednią liczbę członków, a osoby nią kierujące nie mogłyby być karane. Ponadto organizacja musiałaby posiadać ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone w związku z udziałem w postępowaniu. W ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu organizacja nie mogłaby otrzymać świadczenia od strony postępowania lub konkurenta podmiotu starającego się o realizację określonego projektu.

Ponadto Instytutu Gospodarki Rolnej chciałby, aby do wniosku o dopuszczenie organizacji ekologicznej do udziału w postępowaniu trzeba było dołączyć liczne dokumenty, takie jak statut organizacji ekologicznej, informacje o osobach nią kierujących czy kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Zaproponowano również szczegółowe przepisy proceduralne związane z aktywnością organizacji ekologicznej w postępowaniu.