Przewidują one m.in. że dodatek ma być wypłacany wszystkim uprawnionym w tej samej wysokości (3 tys. zł) niezależnie od źródła ogrzewania. Ma on przysługiwać także posiadaczom kotłów grzewczych opalanych prądem.

Senatorowie skreślili też te przepisy, które zezwalały na stosowanie opału produktów, które są szkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego, jak np. miał. W sumie zaproponowali do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw 46 poprawek. Czy i które z nich wejdą do ostatecznego tekstu tego aktu prawnego zadecyduje Sejm na najbliższym posiedzeniu.

Czytaj więcej

Polacy już zgłaszają się po dodatek węglowy. Trochę za szybko

Ustawa wprowadza też jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG lub olej opałowy, a także – jeżeli Sejm zaakceptuje wniesioną przez Senat poprawkę – także tych „opalanych” energią elektryczną. Pod tym samym warunkiem dopłaty (niezależnie od źródła ogrzewania) mają wynieść 3 tys. zł dla gospodarstwa domowego. Jeżeli posłowie tej propozycji nie zaakceptują, wówczas dodatki będą wypłacane w wysokości: 3 tys. zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy; jeśli używa się drewna kawałkowego – 1 tys. zł; dla ogrzewania na LPG 500 zł; a na olej opałowy to 2 tys. zł.

Dodatek energetyczny będzie wypłacany przez gminy. Aby go uzyskać, trzeba będzie złożyć wniosek. Wypłata dodatku ma nastąpić w ciągu miesiąca od jego złożenia. Gospodarstwa, które mają więcej niż jedno źródło ciepła spośród objętych dodatkiem, same wskażą we wniosku, o który dodatek się starają. Nie będzie on przysługiwać gospodarstwom, którym na mocy innej ustawy przyznano dodatek węglowy. Aby zapobiec celowemu lub sztucznemu dzieleniu gospodarstw domowych dla uzyskania większej liczby dodatków, ustawa wskazuje, że na 1 adres może być przyznany 1 dodatek energetyczny lub węglowy.

Ustawa przewiduje także dopłaty dla odbiorców wrażliwych. Są to m.in.: kościoły i związki wyznaniowe, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki zdrowia, przedszkola, szkoły, żłobki, oraz inne podmioty, których zamkniętą listę zawiera art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Natomiast jak wynika z oceny skutków regulacji dołączonej do projektu ustawy budżet na realizację ustawy w latach 2022/2023 został przewidziany w wysokości 10 mld zł. Całość ma zostać sfinansowana ze środków Funduszu COVID-owego, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki te mają wystarczyć na:

• rekompensaty dla przedsiębiorstw ciepłowniczych z taryfą zatwierdzaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (3,285 mld zł);

• rekompensaty dla nietaryfowanych wytwórców ciepła (3,615 mld zł);

• dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych (3,1 mld zł).

Oczywiście po wprowadzeniu dodatków w równej wysokości 3 tys. zł niezależnie od tego czym jest opalany kocioł oraz po uwzględnieniu kotłów na prąd budżet na dodatki dla gospodarstw domowych musiałby zostać znacznie zwiększony.