Projekt ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych został przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Przyjęła go właśnie Rada Ministrów. Rozwiązanie stanowi realizację orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22 lipca 2020 r. Zgodnie z wyrokiem TK, uprawnionymi do uzyskania rekompensat będą gminy, które na skutek zmiany przepisów utraciły dochody w postaci podatku od nieruchomości płaconego od elektrowni wiatrowych w 2018 r.

Rekompensata będzie dotyczyć około 200 gmin, na obszarze których zlokalizowane są elektrownie wiatrowe. Rząd przeznaczy na rekompensaty 524,43 mln zł.

W pierwotnej wersji projektu ustawodawca zaproponował zwrot utraconych wpływów jedynie za okres od 1 stycznia 2018 r. do 13 lipca 2018 r. a nie za cały rok 2018, w którym nastąpiła zmiana zasad, mających wpływ na budżety JST. Ostatecznie jednak m.in. pod naciskiem samorządów rekompensata ma objąć utracone dochody podatkowe w całym 2018 roku.

Aby otrzymać rekompensatę, gmina będzie musiała złożyć wniosek, którego wzór stanowi załącznik do ustawy. Wnioski rozpatrywał będzie wojewoda właściwy miejscowo dla danej gminy. Po rozpatrzeniu wniosku pod względem formalnym i merytorycznym oraz rachunkowym, wojewoda wyda decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania rekompensaty.

Po wydaniu decyzji i ustaleniu wysokości rekompensaty wojewoda przekaże ją na wskazany rachunek bankowy gminy. Organem odwoławczym od decyzji wojewody będzie minister właściwy do spraw klimatu. Wypłata rekompensat nastąpi w 2022 r. Nowe przepisy mają wejść w życie 5 lutego 2022 r.