Fundusz czeka na chętnych

Gmina, która liczy na wsparcie przedsięwzięcia drogowego, musi wniosek o pieniądze na ten cel złożyć, w zależności od województwa, 12 lub 15 kwietnia.

Na stronach urzędów wojewódzkich ukazały się informacje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie samorządowych inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych. Termin na złożenie odpowiedniej dokumentacji mija – jak wynika z informacji np. mazowieckiego i wielkopolskiego czy śląskiego urzędu wojewódzkiego – 12 kwietnia. W przypadku np. lubelskiego, pomorskiego czy zachodniopomorskiego urzędu wojewódzkiego jest to 15 kwietnia. Terminy na złożenie dokumentów o dofinansowanie zależą od tego, kiedy dany urząd ogłosił informację o naborze wniosków w tej sprawie. Jeszcze 21 lutego tego roku został uzgodniony plan finansowy Funduszu Dróg Samorządowych, w którym określono, ile z FDS przypadnie na drogi samorządowe w każdym województwie, czyli na jakie wsparcie finansowe mogą liczyć samorządy chcące realizować przedsięwzięcia drogowe w poszczególnych częściach kraju.

Na co można wydać

Fundusz Dróg Samorządowych zostanie utworzony jako państwowy fundusz celowy. Zadaniem FDS jest dofinansowanie budowy, przebudowy oraz remontów dróg powiatowych i gminnych oraz infrastruktura obronna i inwestycje mostowe. Pieniądze z niego mogą być też wydane na budowę, przebudowę i remonty dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym (zadania obronne). Wsparcie ma także dotyczyć budowy nowych mostów zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych (zadań mostowych).

Pieniądze, jakimi dysponuje FDS, pochodzą m.in. z: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżetu państwa, 2 proc. przychodów uzyskanych przez Lasy Państwowe ze sprzedaży drewna oraz wpłat spółek Skarbu Państwa (w wysokości 7,5 proc. zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym).

Dzięki takiemu zasileniu budżet Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. to ponad 6 mld zł w 2019 r.

Zasadniczo samorządy o przyznanie dofinansowania ze środków FDS będą się ubiegać w konkursach. Wysokość dofinansowania ze środków FDS będzie zależeć od dochodów jednostki samorządu terytorialnego – im niższy dochód własny samorządu, tym większa wartość dofinansowania, ale maksymalnie do 80 proc. kosztów realizacji jednego zadania powiatowego lub gminnego (z wyłączeniem zadań obronnych, które będą finansowane z FDS w całości). Wysokość dofinansowania jednego zadania powiatowego lub gminnego nie będzie mogła przekroczyć 30 mln zł. Z funduszu będzie można dofinansować także zadania wieloletnie.

Z FDS będzie można również dofinansować zadania mostowe, ale tylko takie, którym przyznano wsparcie na przygotowanie inwestycji z rządowego programu uzupełnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury drogowej – Mosty dla Regionów.

Czynniki i wagi

O tym, jaki samorząd i ile otrzyma na drogi, decyduje kilka uwarunkować. Określiło je szczegółowo rozporządzenie Rady Ministrów z 17 grudnia 2018 r.

Przy podziale środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na poszczególne województwa uwzględnia się następujące czynniki:

  • drogowy, tj. wyrażony w procentach stosunek łącznej długości dróg powiatowych i dróg gminnych na obszarze województwa do łącznej długości dróg powiatowych i dróg gminnych na obszarze kraju;
  • ludnościowy, tj. wyrażony w procentach udział liczby ludności województwa w liczbie ludności kraju;
  • powierzchniowy, tj. wyrażony w procentach udział powierzchni ogólnej województwa w powierzchni ogólnej kraju;
  • wyrównawczy, tj. wskaźnik proporcjonalny do stosunku wartości przeciętnej ogólnokrajowej produktu krajowego brutto na mieszkańca oraz wartości produktu krajowego brutto na mieszkańca w województwie.

Czynnikom, o których mowa wyżej, przypisuje się odpowiednie wagi:

  • czynnik drogowy – 95 proc.;
  • czynnik ludnościowy – 1 proc.;
  • czynnik powierzchniowy – 2 proc.;
  • czynnik wyrównawczy – 2 proc.

Podstawa prawna:

– ustawa z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (DzU z 2018 r., poz. 2161 i 2383),
– rozporządzenie Rady Ministrów z 17 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na poszczególne województwa (DzU z 2018 r., poz. 2477)

Również mosty

Minister infrastruktury do 31 marca 2019 r. prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie zadań mostowych, na które udzielono dofinansowania w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów, uchwalonego przez Radę Ministrów na podstawie przepisów ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DzU z 2018 r., poz. 1307 i 1669).

Wnioski mogą być składane przez właściwego zarządcę drogi, w ciągu której ma się znajdować zadanie mostowe objęte tym wnioskiem. Do wniosku należy dołączyć:

– czytelną mapę poglądową,
– decyzję o pozwoleniu na budowę lub decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji,
– potwierdzoną kopię uchwały budżetowej, potwierdzającej posiadanie środków na sfinansowanie udziału własnego w realizacji inwestycji,
– docelowy projekt stałej organizacji ruchu.

Wnioski o dofinansowanie zadań mostowych należy składać w Kancelarii Głównej Ministerstwa Infrastruktury bądź też wysłać pocztą na adres ministerstwa z dopiskiem „Wniosek o dofinansowanie z FDS – zadanie mostowe”.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Nie damy się kupić

Chcemy, by Senat stał się przyczółkiem do stanowienia prawa, na które czekają samorządy - ...

Prezydent Łodzi: pracownicy przyciągają inwestorów

Ulgi w podatkach były bardzo istotnym czynnikiem dla potencjalnych inwestorów, ale straciły na znaczeniu. ...

Policja prześwietli samorządy poszkodowane w upadku PBS

Policyjni śledczy mają zabezpieczyć dokumentację, zweryfikować liczbę poszkodowanych oraz określić ich potencjalne straty, wywołane ...

Zagęści się sieć stacji dla e-pojazdów

Przybywa punktów do ładowania samochodów elektrycznych. Rychło w czas, bowiem liczba takich aut – ...

W gminach powstaną biura spisowe 

Władze samorządowe muszą się przygotować do zadań związanych z akcją zbierania danych o rolnikach ...

Strefy płatnego parkowania za duże i za drogie? Teraz dadzą w kość jeszcze bardziej

Jedno po drugim: miasta rozszerzają swoje strefy płatnego parkowania, a niektóre podnoszą też stawki ...