Materiał powstał we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W jaki sposób Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wspiera na co dzień aktywność osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy?

Jako PFRON chcemy tworzyć osobom z niepełnosprawnościami warunki sprzyjające możliwie pełnemu uczestnictwu w życiu zawodowym i społecznym. Pracodawcy zatrudniający te osoby otrzymują dofinansowanie do ich wynagrodzenia, ale też środki na dostosowanie czy doposażenie stanowiska pracy. Z kolei same osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pokrycie kosztów szkoleń zawodowych, pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej czy też dofinansowanie kosztów edukacji, w tym studiów.

Naszym ważnym partnerem w działaniach w regionach są samorządy. Organizują one, samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi, warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej. PPFRON przekaże samorządom, na te cele 1 mld 248 mln zł, a także sfinansuje programy „Aktywny Samorząd” (181 mln 500 tys. zł) i „Wyrównywanie różnic między regionami” (102 mln zł). To kwoty wyższe średnio o 20 proc. niż w roku 2019. Oprócz tego PFRON finansuje również projekty realizowane przez organizacje III sektora w ramach różnego rodzaju konkursów.

Czy w związku z pandemią koronawirusa PFRON planuje dodatkowe działania?

Zdecydowanie tak. Chcemy w tym trudnym okresie okazać niepełnosprawnym solidarność i wzmacniać ich poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy. PFRON wprowadza więc rozwiązania tak dla osób z niepełnosprawnościami, jak i grup zaangażowanych w ich rehabilitację zawodową i społeczną, a więc pracodawców, samorządów i partnerów z III sektora.

Jak to będzie wyglądać w praktyce? Jak Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie wspierać pracodawców?

Wprowadziliśmy ulgi w regulowaniu wpłat obowiązkowych. Pracodawcy mogą więc wnioskować o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie jej na raty. Procedura jest prosta, a każdy wniosek będziemy rozpatrywać indywidualnie. Wniosek można składać korzystając z portalu ePUAP, wysyłając jego skan mailem na adres: dw_rozliczenia@pfron.org.pl lub też korzystając z tradycyjnej poczty.

Ważną zmianą dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, która zapisana została w rządowej tarczy antykryzysowej, jest zwiększenie kwot dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Będzie to 1950 zł w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 1200 zł w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a w stopniu lekkim 450 zł. Z kolei firmy zatrudniające pracowników z tzw. schorzeniem specjalnym, mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie. Wynosi ono 1200 zł w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 900 zł dla osób ze stopniem umiarkowanym oraz 600 zł z lekkim.

Warto także pamiętać, że w zakładach pracy chronionej środki zakładowego funduszu rehabilitacji w wysokości do 20 proc. mogą być przeznaczone na utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych oraz wynagrodzenia lub pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych będących pracownikami.

Czy na dodatkowe wsparcie mogą liczyć także same osoby z niepełnosprawnościami?

Oczywiście. W celu zapewnienia świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami PFRON uruchomił dodatkowe moduły w specjalnym programie „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi”. Aby zapewnić bezpieczeństwo tym osobom, które korzystały z zajęć w środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej, a które teraz pozostają w domach, dofinansujemy im koszty opieki domowej. Dofinansowanie wyniesie 500 zł miesięcznie przez okres do 3 miesięcy, gdy ośrodki są zamknięte z powodu pandemii. Wnioski w tej sprawie PFRON będzie przyjmować już od 10 kwietnia. Dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom wnioskującym wykorzystamy elektroniczne formy komunikacji, takie jak dedykowany do obsługi programów funduszu system SOW.

Co bardzo istotne dla wielu osób, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umożliwiło automatyczne przedłużenie terminów ważności wydanych orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, a także ważności kart parkingowych. Ułatwieniem będzie także zaoczne wydawanie orzeczeń przez komisje, na podstawie przedstawionej dokumentacji.

Co jest ważne w tym szczególnym okresie, wszystkie formalności związane ze wsparciem PFRON można załatwić z domu. Aby to ułatwić, uruchomiliśmy dodatkową infolinię 517 373 975, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–20.00. Wszelkie informacje są także dostępne na stronie funduszu: pfron.org.pl.

A jakie rozwiązania PFRON przygotował dla samorządów?

Zdecydowaliśmy o wsparciu samorządów powiatowych, które w obliczu pandemii uruchomiły dodatkową pomoc dla niepełnosprawnych. Samorządy mogą się ubiegać o refundację do 50 proc. wydatków, jednak nie więcej niż 100 tys. zł. Zachowamy także ciągłość finansowania warsztatów terapii zajęciowej i różnego rodzaju ośrodków służących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, mimo to że ich działalność jest teraz zawieszona. Dodatkowo organizator zakładu aktywności zawodowej może ubiegać się o rekompensatę wynagrodzenia wypłaconego niepełnosprawnym pracownikom.

Czy w swoim planie wsparcia PFRON uwzględnił także organizacje pozarządowe?

Pandemia uniemożliwia tym organizacjom realizację projektów skierowanych do osób z niepełnosprawnościami. Dlatego w czasie pandemii zmieniamy zasady rozliczenia umów na projekty bez konieczności zwrotu środków z powodu niewykonania zaplanowanych działań w sytuacji, gdy było to skutkiem pandemii. Dajemy możliwość przesunięcia działań i zachowania ciągłości funkcjonowania licznych podmiotów III sektora. Samym niepełnosprawnym zaś zapewnia to perspektywę uczestnictwa w zaplanowanych wydarzeniach w przyszłości.

Materiał powstał we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych