Wystarczy jeden formalny błąd, by wypaść z konkursu

Przy postępowaniu bez udziału kandydatów trudno uzupełnić dokumentację, przedstawiając kopię.

Publikacja: 29.08.2018 09:00

Burmistrz ogłosił konkurs na dyrektora szkoły podstawowej. Ofertę złożył m.in. G.T. Komisja konkursowa stwierdziła jednak, że oferta nie spełnia wymogów formalnych, i nie dopuściła kandydata do dalszego postępowania konkursowego.

Uchwała w tej sprawie została oparta na przepisach obowiązującego wówczas rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. Analogiczne zasady konkursowe przewiduje obecne rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 2017 r. Wymaga ono m.in. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, potwierdzających m.in. staż pracy, okres zatrudnienia i wykształcenie. W przypadku nauczyciela należy przedstawić potwierdzoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kartę oceny pracy.

Komisja konkursowa stwierdziła, że G.T. nie potwierdził zgodności z oryginałem pierwszej strony karty oceny pracy. Kandydat odwołał się od decyzji komisji, lecz tydzień później konkurs został rozstrzygnięty i zatwierdzony.

G.T. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na działania burmistrza. Stwierdził, że posiadał przy sobie oryginały wszystkich dokumentów i w razie wątpliwości mógł je przedłożyć, jednak mu tego odmówiono. W skardze na uchwałę komisji o odmowie dopuszczenia go do dalszego postępowania konkursowego zażądał unieważnienia konkursu z powodu uchybień proceduralnych.

W odpowiedzi na skargę burmistrz stwierdził, że oferta nie spełniała wymogów formalnych. Ocena pracy została złożona w formie dwukartkowego dokumentu, ale potwierdzono za zgodność z oryginałem tylko pierwszą stronę. Spowodowało to odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

WSA oddalił skargę. Uznał, że uchwała komisji o odmowie dopuszczenia skarżącego do dalszego postępowania konkursowego nie narusza przepisów prawa ani przepisów postępowania konkursowego. Na podstawie złożonej oferty komisja podejmuje uchwałę o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego. Zgodnie z przepisami rozporządzenia komisja odmawia dopuszczenia do postępowania konkursowego, jeżeli: oferta została złożona po terminie; nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu; z oferty wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu konkursu.

Sąd stwierdził, że zarządzenie burmistrza o ogłoszeniu konkursu wyczerpująco informowała o wymaganiach, jakie muszą spełniać oferty osób przystępujących do konkursu, m.in. o tym, że dokumenty wymagane w postępowaniu konkursowym powinny być złożone w oryginałach lub w kopiach poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Skarżący załączył do oferty konkursowej kartę oceny pracy. Składała się z dwóch kart, ale potwierdzenie za zgodność z oryginałem kandydat zamieścił tylko na jednej. Nie wypełnił zatem wymagań stawianych ofertom – uznał WSA. A ponieważ czynności komisji konkursowej, tj. podjęcie uchwały o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego, odbywają się bez udziału kandydatów, nie było dopuszczalne uzupełnianie dokumentacji ofertowej przez żądanie przedstawienia przez kandydata oryginału dokumentu złożonego w formie kopii.

sygn. III SA/Kr 660/17

Burmistrz ogłosił konkurs na dyrektora szkoły podstawowej. Ofertę złożył m.in. G.T. Komisja konkursowa stwierdziła jednak, że oferta nie spełnia wymogów formalnych, i nie dopuściła kandydata do dalszego postępowania konkursowego.

Uchwała w tej sprawie została oparta na przepisach obowiązującego wówczas rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. Analogiczne zasady konkursowe przewiduje obecne rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 2017 r. Wymaga ono m.in. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, potwierdzających m.in. staż pracy, okres zatrudnienia i wykształcenie. W przypadku nauczyciela należy przedstawić potwierdzoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kartę oceny pracy.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży