Rozporządzenie przyjęte niezgodnie z prawem

Publikacja: 21.10.2018 00:01

Rozporządzenie przyjęte niezgodnie z prawem

Foto: www.sxc.hu

OŚWIADCZENIE STRONY SAMORZĄDOWEJ

KOMISJI WSPÓLNEJ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

15 maja br. Rada Ministrów przyjęła nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, zgodnie z którym o 20 % obniżone zostały graniczne stawki wynagrodzeń osób pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego lub związkach jednostek samorządu terytorialnego, zatrudnianych na podstawie wyboru albo powołania.

Rozporządzenie przyjęto w sposób niezgodny z prawem: z art. 3 pkt 5 ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, to znaczy bez opinii Komisji.

1. Projekt rozporządzenia, przedstawiony do zaopiniowania Komisji w dniu15 lutego br., nie zawierał regulacji dotyczących wynagrodzeń osób pełniących w samorządzie funkcje z wyboru lub powołania. Stanowił on realizację ustawy z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracow-nikach samorządowych, dotyczącej likwidacji gabinetów politycznych - i tylko w tym zakresie nowe rozporządzenie musiało być wydane przed 19 maja br.

2. W dniu 9 maja br. sekretarz stanu w MSWiA przekazał Stronie Samorządowej KWRiST do zaopi-niowania projekt nowego „taryfikatora płacowego" - załącznika do rozporządzenia, bez adekwatnych propozycji zmian w samym tekście rozporządzenia. Pismo MSWiA proponowało zaopiniowanie projektu „taryfikatora" w trybie obiegowym w ciągu niespełna 3 dni roboczych, na co - zgodnie z Regulaminem Komisji - Strona Samorządowa nie wyraziła zgody, wskazując m.in. na istotne wady prawne zarówno przekazanego materiału jak i prowadzonej procedury, a przede wszystkim na skutki, jakie nowe regulacje spowoduje w funkcjonowaniu państwa.

3. W dniu 15 maja br. ukazał się na stronie internetowej RCL projekt zmienionego rozporządzenia Rady Ministrów. To właśnie ta wersja, a nie wyrwany z kontekstu projekt załącznika, powinna uzyskać opinię KWRiST.

Zwracamy ponadto uwagę na uzasadnienie wprowadzonych zmian wynagrodzeń, zawarte w komunikacie KPRM z 15 maja br.:

a. nie występuje analogia między pensjami posłów i senatorów a wynagrodzeniami wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków województw, ich zastępców oraz etato-wych członków zarządów; jeśli już jej szukać, to analogia z posłami mogłaby dotyczyć radnych; funkcje w samorządowych organach wykonawczych są natomiast analogiczne do funkcji w wy-konawczym organie centralnym, to znaczy w rządzie: ministrów i ich zastępców, którym wyna-grodzeń nie zmniejszono;

b. powszechne oczekiwania społeczne, związane z pełnieniem funkcji publicznych, jest odmienne od tego, na które powołują się autorzy zmian w rozporządzeniu; widać do w publikowanych przez CBOS społecznych ocenach władz publicznych; w ostatnim badaniu (komunikat nr 39 z 14 marca br. oraz komunikat nr 40 z dnia 16 marca br.) ocena ta przedstawia się następująco:

- samorządy - 69 % ocen pozytywnych,
- rząd - 41 % ocen pozytywnych,
- sejm i senat - 27 % ocen pozytywnych.

Można też jednoznacznie stwierdzić, że w debacie publicznej, która odbyła się po ujawnieniu systemu dodatkowych pensji w formie nagród, jakie wypłacił sobie rząd, w ogóle nie było mowy o wynagrodze-niach samorządowców. Temat ten pojawił się tylko i wyłącznie w reakcji władz partii rządzącej na spadek notowań w sondażach, jaki nastąpił w wyniku medialnej burzy wokół nagród dla ministrów.

Jednocześnie należy podkreślić, iż rozwiązania przyjęte w nowym rozporządzeniu płacowym pozostają w oczywistej sprzeczności z Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, która dopuszcza ograniczenia samodzielności JST jedynie w drodze ustaw, a nawet z ustawą o pracownikach samorządowych, która stanowi, że wynagrodzenie powinno uwzględniać rodzaj realizowanych zadań oraz charakter i zakres odpowiedzialności za wykonywane na poszczególnych stanowiskach czynności.

W tej sytuacji zwracamy sie do Prezydenta RP, we współpracy z którym dokonujemy obecnie przeglądu prawa samorządowego, o skierowanie - w ramach swoich kompetencji - do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności przyjętego rozporządzenia Rady Ministrów z Kon-stytucją RP i ratyfikowaną przez Polskę Europejską Kartą Samorządu Lokalnego.

Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego