Od dłuższego czasu w Sejmie trwają prace mad nowelizacją Prawa wodnego. Przepisy, które są przygotowywane, dotyczą również jednostek samorządu terytorialnego. Jedno z istotnych dla nich zagadnień zostało poruszone w interpelacji poselskiej (nr 28461) skierowanej do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Sprawa dotyczyła m.in. niepokojącej samorządy propozycji, by komunalne przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne dostarczającemu wodę Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, miały obowiązek składania oświadczeń w celu ustalenia wysokości opłat za usługi wodne. Owe oświadczenia mieliby podpisywać członkowie zarządów spółek komunalnych i to pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej potwierdziło, że zaproponowano, że do 31 grudnia 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych będą składać Wodom Polskim oświadczenia, na podstawie których będą ustalone opłaty za usługi wodne. Znaczna część zakładów korzystających z usług wodnych prowadzi pomiary ilości pobieranych wód oraz ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi. Przyjęte rozwiązanie ograniczyć ma ewentualną ingerencję Wód Polskich w działalność prowadzoną przez zakłady. – Naliczanie opłat na podstawie oświadczenia jest wyrazem zaufania do podmiotów i ograniczeniem roli kontrolnej – argumentuje MGMi ŻŚ.

W swojej odpowiedzi resort wyraźnie zaznaczył, że zrezygnował z propozycji, by oświadczenia w zakresie usług wodnych były składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Taka decyzja została podjęta po analizie rozwiązania i uwagach strony społecznej składanych do obecnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Ministerstwo przypomniano równocześnie, że przed reformą gospodarki wodnej, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w ramach systemu opłat za korzystanie ze środowiska, określonego w ustawie – Prawo ochrony środowiska, również składały oświadczenia w celu ustalenia wysokości opłat za pobór wód. Obowiązek składania oświadczeń w celu ustalenia opłat za usługi wodne jest istotny z punktu widzenia efektywności poboru opłat za usługi wodne i nie jest on powiązany z odpowiedzialnością karną.