W kolejnym unijnym budżecie (na lata 2014-2020) nacisk będzie kładziony na współpracę. Samorządy będą musiały ściślej współpracować nie tylko ze sobą, ale też z lokalnymi partnerami. Przykładowo, jeśli będzie to projekt dotyczący aktywizacji bezrobocia, to nie powinny być w niego zaangażowane tylko urzędy pracy, ale też szkoły oraz lokalni przedsiębiorcy. Jeśli będzie to projekt inwestycyjny, to powinien swoim zasięgiem obejmować obszar większy niż granice administracyjne jednej gminy.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego już teraz oferuje możliwość zdobycia dotacji na przygotowanie się do nowych reguła. W sumie do rozdysponowania ma ok. 70 mln zł w trzech konkursach. Pierwszy dotyczy poprawy jakości usług publicznych – przede wszystkim edukacyjnych, zdrowotnych, komunikacyjnych, komunalnych oraz kulturalnych. Tu projekty muszą być realizowane na obszarze min. 4 gmin.  Drugi konkurs to dotacje na tworzenie obszarów funkcjonalnych. - Takie obszary to przede wszystkim miasta i okolice, które łączy wspólny rynek pracy, system transportowy, itp. Ale także obszary, które wyróżnia jakiś problem gospodarczo-społeczny – np. zagrożenia powodziowe – mówił Paweł Orłowski, wiceminister rozwoju regionalnego.

Kolejny pula dotacji przeznaczona jest dla miasta, które pracują nad zintegrowanymi strategiami rozwoju. Strategie te maja obejmować takie tematy jak kształtowanie przestrzeni publicznej, politykę mieszkaniową, problemy zmian demograficznych, rynek pracy, wykluczenie społeczne, partycypacja społeczna czy infrastruktura transportowa.  We wszystkich konkursach dofinansowane będą prace przygotowawcze – diagnozy, badania, analizy, doradztwo, szkolenia, wymiana doświadczeń, itp. Pieniądze na realizację tak przygotowanych projektów będą pochodzić już z nowego budżetu UE.