Premie za pomysły

Innowacyjność | Niektóre miasta zrealizowały projekty warte rozpropagowania.

Publikacja: 18.07.2013 01:27

Kampania Poznania kosztowała 700 tys. zł

Kampania Poznania kosztowała 700 tys. zł

Foto: Rzeczpospolita

W ran­kin­gu „In­no­wa­cyj­ny sa­mo­rząd" do­ce­ni­li­śmy te miasta i gminy, któ­re wpro­wa­dzi­ły w ży­cie ory­gi­nal­ne pro­jek­ty wy­cho­dzą­ce po­za to, o co py­ta­li­śmy w an­kie­cie. Tak się zło­ży­ło, że ta­kie ini­cja­ty­wy zgło­si­ły wy­łącz­nie du­że mia­sta. I to te z czo­łów­ki ran­kin­gu. Tym sa­mym po­twier­dzi­ły, że za­słu­gu­ją na mia­no li­de­rów in­no­wa­cyj­no­ści. Bo nie tylko realizują ciekawe pomysły, ale też nie zapominają o promowaniu ich.

Za naj­bar­dziej rzut­kie dzia­ła­nia, ta­kie jak te­le­opie­ka nad star­szy­mi oso­ba­mi czy stwo­rze­nie plat­for­my po­śred­nic­twa pra­cy, przy­zna­li­śmy kil­ku mia­stom po do­dat­ko­wym punk­cie. Po­zwo­li­ło to im wspiąć się jesz­cze wy­żej w ran­kin­gu. Prze­ta­so­wa­nia na­stą­pi­ły w pierw­szej dziesiątce.

Po­znań, zwy­cięz­ca ran­kin­gu (zdo­był w su­mie 23 punk­ty), zyskał dodatkowy punkt za por­tal „Po­znań da­je pra­cę". Pro­wa­dzo­na przez urząd mia­sta ak­cja trwa­ła od 21 li­sto­pa­da 2012 r. do 31 mar­ca 2013 r. W kam­pa­nii wzię­ło udział 40 firm, któ­re za­mie­ści­ły łącz­nie 347 ofert pracy. Od­po­wie­dzia­ły na nie 1172 oso­by. Za­trud­nio­no 81 spe­cja­li­stów, co zda­niem sa­mo­rzą­dow­ców jest spo­rym suk­ce­sem. Kam­pa­nia kosz­to­wa­ła 700 tys. zł.

– Bar­dzo ważny jest efekt wi­ze­run­ko­wy. Da­li­śmy sy­gnał, że Po­znań roz­ma­wia z in­we­sto­ra­mi. Cie­szy nas, że śro­do­wi­sko biz­ne­so­we to do­strze­gło – stwier­dził pre­zy­dent mia­sta Ry­szard Gro­bel­ny, pod­su­mo­wu­jąc ak­cję.

Opieka nad starszymi

In­no­wa­cyj­nym pro­jek­tem za­sko­czy­ło nas Świ­no­uj­ście, któ­re zgło­si­ło... pla­żę dla zwie­rząt. Kil­ka lat te­mu by­ła to nowość w Pol­sce. Teraz jest już kil­ka­na­ście plaż, na któ­re wol­no wcho­dzić z psa­mi, m. in. w Gdy­ni, Bia­ło­gó­rze, Ko­ło­brze­gu. Jed­nak żad­na in­na gmi­na nie wy­mie­ni­ła pla­ży ja­ko in­no­wa­cji. Tak więc ka­pi­tu­ła ran­kin­gu, mi­mo po­cząt­ko­wych wąt­pli­wo­ści, zde­cy­do­wała się uwzględ­nić tę ini­cja­ty­wę.

– Niech ten do­dat­ko­wy punkt dla Świ­no­uj­ścia bę­dzie za­chę­tą dla in­nych gmin do te­go, by pro­mo­wać zwie­rzę­ta w prze­strze­ni miej­skiej – po­wie­dział Je­rzy Bu­zek, prze­wod­ni­czą­cy ka­pi­tu­ły ran­kin­gu.

Gdynia ja­ko swój do­dat­ko­wy atut wy­mie­ni­ła pro­gram te­le­opie­ki nad ludź­mi star­szy­mi i nie­peł­no­spraw­ny­mi. Ru­szył on w paź­dzier­ni­ku 2012 r. W razie za­gro­że­nia ży­cia, zdro­wia lub bez­pie­czeń­stwa senior może szybko we­zwać po­moc, wci­skając przy­cisk alar­mo­wy. Kon­takt z Cen­trum Ope­ra­cyj­no-Alar­mo­wym od­by­wa się za po­mo­cą oso­bi­ste­go na­daj­ni­ka no­szo­ne­go na prze­gu­bie rę­ki lub w for­mie wi­sior­ka na szyi. Osoba z centrum na­wią­zu­je kon­takt z wzy­wa­ją­cym po­mo­cy, usta­la przy­czy­nę, po­wia­da­mia są­sia­dów oraz bli­skich, a w przy­pad­ku bra­ku kon­tak­tu gło­so­we­go wzy­wa po­go­to­wie, straż po­żar­ną czy po­li­cję.

Uwaga: awaria

Ka­to­wi­ce udo­stęp­niły miesz­kań­com ser­wis „Zgłoś zda­rze­nie". Umożli­wia on zgło­sze­nie przez In­ter­net wy­pad­ku, uszko­dze­nia dro­gi, de­wa­sta­cji czy za­nie­czysz­cze­nia śro­do­wi­ska. Usłu­ga dzia­ła w po­łą­cze­niu z In­ter­ne­to­wy­mi Ma­pa­mi Sys­te­mu In­for­ma­cji Prze­strzen­nej Ka­to­wic. Dzię­ki te­mu za­ob­ser­wo­wa­ne zda­rze­nie na­no­szo­ne jest bez­po­śred­nio na ma­pę cy­fro­wą. Sa­ma pro­ce­du­ra zgło­sze­nia jest co praw­da dość skom­pli­ko­wa­na, ale zda­niem sa­mo­rzą­dow­ców system znacz­nie skró­cił czas re­ak­cji służb.

Po­dob­nym sys­te­mem może po­chwa­lić się Lu­blin, Działa tam ser­wis „Na­praw­my­To!". Przej­rzy­sty in­ter­fejs po­zwa­la na szyb­kie zgło­sze­nie np. ze­psu­tej sy­gna­li­za­cji świetl­nej. Z upływem 2012 r. za­koń­czyła się fa­za te­stów. Za po­śred­nic­twem systemu uda­ło się prze­pro­wa­dzić po­nad 3500 in­ter­wen­cji i na­praw. Oprócz Lu­bli­na ko­rzy­sta­ją z nie­go m. in.: Prze­myśl, Ny­sa, Szcze­cin, To­ruń i Za­mość.

Lokatorzy z długami

Słupsk zgło­sił pro­gram spła­ty za­dłu­że­nia miesz­kań­ców „3 kro­ki do od­dłu­że­nia". Jest on ad­re­so­wa­ny do lo­ka­to­rów miesz­kań ko­mu­nal­nych, zwłaszcza do ro­dzin w trud­nej sy­tu­acji fi­nan­so­wej. Lo­ka­to­rzy mo­gą m. in. za­mie­nić miesz­ka­nie na mniej­sze, co obej­mu­je spła­tę dłu­gu i zmniej­sza miesięczne zobowiązania. Mia­sto po­zwa­la też od­pra­co­wać za­dłu­że­nie.

Cie­ka­wie pre­zen­tu­je się rów­nież Geo­por­tal In­we­sto­ra, o któ­rym w an­kie­cie po­in­for­mo­wa­ła Czę­sto­cho­wa. Po­dob­ne portale mają m. in.: Bia­ła Pod­la­ska i Gli­wi­ce. Za ich po­śred­nic­twem przed­się­bior­cy mo­gą np. zna­leźć te­ren, któ­ry pa­su­je do pro­fi­lu ich dzia­łal­no­ści. Por­tal po­zwa­la też unik­nąć wi­zyt w urzę­dzie czy ku­po­wa­nia map geo­de­zyj­nych.

Metodologia rankingu Innowacyjna gmina

Ran­king po­wstał na pod­sta­wie an­kiet wy­sła­nych do 250 gmin miej­skich, 250 gmin wiej­skich i miast na pra­wach po­wia­tu. Za pozytywne odpowiedzi na większość pytań przyznawaliśmy po 1 pkt. W przypadku pytań: 5, 6 i 13 liczba punktów za­le­ża­ła od licz­by ser­wi­sów lub sta­no­wisk, a py­ta­nia 12 – od śred­niej licz­by uczniów. W sumie gminy miały do zdobycia 24 punkty.

Objaśnienie główek w tabelach

1 – co mo­żna za­ła­twić w urzę­dzie przez In­ter­ne­t: 1A – sprawy mel­dun­ko­we, 1B – ewi­den­cja dzia­łal­no­ści, 1C – po­dat­ki lo­kal­ne, 1D – sprawy zwią­za­ne z ko­mu­ni­ka­cją;

2 – czy gmi­na pro­wa­dzi re­je­stra­cję za­py­tań zgłaszanych przez In­ter­net;

3 – ile osób sko­rzy­sta­ło ze skrzyn­ki po­daw­czej;

4 – czy są szko­le­nia dla pra­cow­ni­ków;

5 – liczba prywatnych ser­wi­sów in­ter­ne­to­wych;

6 – liczba punk­tów z dar­mo­wym In­ter­ne­tem;

7 – czy w gmi­nie jest ob­szar bez In­ter­ne­tu;

8 – czy gmi­na organizuje szko­le­nia dla miesz­kań­ców dotyczące Internetu;

9 – czy sa­mo­rząd ko­rzy­sta z elek­tro­nicz­ne­go udzie­la­nia za­mó­wień pu­blicz­nych;

10 – czy w gmi­nie dzia­ła elek­tro­nicz­ny sys­tem in­for­ma­cji prze­strzen­nej;

11 – czy zo­stał wpro­wa­dzo­ny zin­te­gro­wa­ny sys­tem za­rzą­dza­nia gmi­ną; 11A – czy sys­tem ten obej­mu­je wszyst­kie jed­nost­ki ko­mu­nal­ne;

12 – śred­nia liczba uczniów w szko­le przy­pa­da­ją­cych na je­den kom­pu­ter;

13 – sta­no­wi­ska kom­pu­te­ro­we do­stęp­ne dla miesz­kań­ców, znaj­du­jące się ma te­re­nie gmi­ny;

14A – czy gmi­na dys­po­nu­je sys­te­mem in­for­ma­cji SMS; 14B – czy gmi­na dys­po­nu­je apli­ka­cją/plat­for­mą mo­bil­ną umo­żli­wia­ją­cą kon­takt z miesz­kań­ca­mi.

W ran­kin­gu „In­no­wa­cyj­ny sa­mo­rząd" do­ce­ni­li­śmy te miasta i gminy, któ­re wpro­wa­dzi­ły w ży­cie ory­gi­nal­ne pro­jek­ty wy­cho­dzą­ce po­za to, o co py­ta­li­śmy w an­kie­cie. Tak się zło­ży­ło, że ta­kie ini­cja­ty­wy zgło­si­ły wy­łącz­nie du­że mia­sta. I to te z czo­łów­ki ran­kin­gu. Tym sa­mym po­twier­dzi­ły, że za­słu­gu­ją na mia­no li­de­rów in­no­wa­cyj­no­ści. Bo nie tylko realizują ciekawe pomysły, ale też nie zapominają o promowaniu ich.

Pozostało 92% artykułu
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony