Aby wygrać I Podkarpacki Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych muszą wykazać się wiedzą na temat szeroko pojmowanej problematyki bezpieczeństwa. W czym rzecz? Chodzi o zasady ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego czy systemu instytucji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Powinni też znać podstawy prawne ścigania i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz mieć podstawową wiedzę z kryminalistyki i kryminologii.

Tematyka konkursu obejmuje także zagadnienia z podstaw ustroju państwa, instytucji państwowych, instytucji Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych pod kątem bezpieczeństwa. Jest o co walczyć. Nagrodami w I Podkarpackim konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie są bezpłatne studia w Rzeszowie, zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej na studia oraz bezpłatne miejsce w Zespole Mieszkań Uczelnianych WSPiA przez cały okres studiów (od I do VI miejsca). Uczniowie, którzy zajmą miejsca od VII do X, otrzymają tablety.

Podkarpacki Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie organizowany jest po raz pierwszy przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Celem konkursu jest szerzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych postaw patriotycznych, popularyzacja wiedzy na temat systemu obronności RP i obowiązków instytucji i obywateli w tym zakresie. Konkurs będzie także promował umiejętności z zakresu zachowania się w sytuacjach kryzysowych, edukację obywatelską oraz wiedzę z zakresu różnych dziedzin prawa związanych z bezpieczeństwem. Tematyka i zagadnienia konkursu oparte są na programie realizowanym podczas zajęć w ramach Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa.