Ładny widok uniemożliwił zabudowę

Studium jest wiążące przy sporządzaniu planu miejscowego, który przewiduje powstanie domów.

Publikacja: 23.10.2018 10:00

Gmina może zmienić w planie dotychczasowe przeznaczenie terenu, ale jedynie w granicach określonych przez studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Gmina Łużna w woj. małopolskim uchwaliła studium w 1999 r. Wyodrębniono wówczas poszczególne strefy. Strefa I, obejmująca masywy górskie, miała zachować charakter przyrodniczo-leśny. W strefie II, terenie pogórzy, dominował charakter rolno-leśny, z walorami widokowo-krajobrazowymi na stokach, wymagającymi ochrony. Koncentracja zabudowy mieszkaniowej mogła nastąpić wyłącznie w strefie III.

W planie miejscowym, uchwalonym w 2003 r. zgodnie ze studium, część działki o długości 177 m we wsi Biesna znalazła się w całości w strefie II, widokowo-krajobrazowej, gdzie nie dopuszcza się żadnej zabudowy. Natomiast druga część, o szerokości ok. 44 m – była w strefie III, w której przewidziano utrzymanie obecnej zabudowy i możliwość jej uzupełnień, ale tylko teoretyczną z uwagi na stanowisko archeologiczne.

W 2017 r. gmina zmieniła dotychczasowe zapisy planu, dotyczące przyszłości tej części działki w Biesnej, która znalazła się w strefie II, przylegając do części, położonej w strefie III. Były to wówczas niezabudowane, nieuzbrojone kośne łąki. Nowy, a właściwie zmieniony plan, przeznaczał tę część działki, leżącą w strefie widokowej, na tereny zabudowy mieszkaniowej. Dopuszczał realizację budynków jednorodzinnych, a nawet gospodarczych i garaży dla samochodów osobowych.

Wojewoda małopolski zaskarżył uchwałę planistyczną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Wniósł o stwierdzenie nieważności z powodu istotnego naruszenia prawa. Konkretnie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wiążą miejscowy plan z ustaleniami studium. Dopuszczenie do zabudowy działki w strefie widokowej narusza ustalenia studium, które w tej strefie wprowadzają ochronę przed nową zabudową – podkreślił. Rada Gminy Łużna domagała się oddalenia skargi. Wójt gminy wyjaśnił, że zmieniając plan, kierowano się wnioskiem właściciela działki, uwzględniając jego interes. A także chęcią poprawy życia mieszkańców, co jest interesem publicznym. Większość obszarów gminy to tereny rolne, gdzie utrzymuje się istniejącą zabudowę, dopuszcza jej modernizację i uzupełnienia. Studium dopuszcza korektę wyznaczonych stref osadniczych.

WSA uznał racje wojewody i stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. Zwrócił uwagę, że ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy uchwalaniu planów miejscowych. Gmina może wprawdzie zmienić w planie miejscowym dotychczasowe przeznaczenie określonych obszarów, ale tylko w granicach ustaleń studium – przypomniał sąd. Treść studium wyklucza zabudowę na tym terenie. Działka w Biesnej należy w studium do stref chronionych przed zainwestowaniem, gdyż leży w większej części w strefie widokowo-krajobrazowej, chronionej przed wprowadzaniem nowej zabudowy. Można tylko zachować istniejącą i w niewielkim stopniu uzupełniać. Gmina może wprawdzie zmienić w planie miejscowym przeznaczenie określonych terenów, ale jedynie w granicach studium. Nie może, powołując się na interes właściciela działki, utożsamiany z interesem publicznym, dokonywać wyłomu w dotychczasowych zasadach ochrony określonej strefy jako całości. Realizację przedsięwzięć nieprzewidzianych w studium może umożliwić tylko nowelizacja studium. ©?

sygn. II SA/Kr 590/18

Gmina może zmienić w planie dotychczasowe przeznaczenie terenu, ale jedynie w granicach określonych przez studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Gmina Łużna w woj. małopolskim uchwaliła studium w 1999 r. Wyodrębniono wówczas poszczególne strefy. Strefa I, obejmująca masywy górskie, miała zachować charakter przyrodniczo-leśny. W strefie II, terenie pogórzy, dominował charakter rolno-leśny, z walorami widokowo-krajobrazowymi na stokach, wymagającymi ochrony. Koncentracja zabudowy mieszkaniowej mogła nastąpić wyłącznie w strefie III.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Materiał partnera
Ku lepszej przyszłości miast dla ludzi i planety
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Regiony
Dolny Śląsk z szeroką ofertą dla biznesu
Regiony
Skandynawia jest w Szczecinie
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Regiony
Katowickie rowery coraz bardziej popularne
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej