Sztuka sięgania po pieniądze

Sopot – I miejsce | Władze miasta potrafią skutecznie pozyskiwać fundusze zewnętrzne. Stawiają na budżet obywatelski i realizację projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Publikacja: 18.07.2013 01:31

Miasto buduje mieszkania komunalne przeznaczone głównie dla młodych ludzi

Miasto buduje mieszkania komunalne przeznaczone głównie dla młodych ludzi

Foto: UM Sopot

Na każ­dą zło­tów­kę wy­da­ną na in­we­sty­cje z wła­sne­go bu­dże­tu So­pot po­zy­skał dwa do­dat­ko­we zło­te z do­ta­cji ze­wnętrz­nych. O czę­ści wy­dat­ków de­cy­du­ją sa­mi miesz­kań­cy. Dzię­ki nim na­pra­wia­ne są chod­ni­ki i po­wsta­ją no­we pla­ce za­baw.

Bu­dżet So­po­tu na ten rok wy­no­si ok. 300 mln zł. W 2012 r. wszyst­kie wy­dat­ki po­chło­nę­ły 295,7 mln zł.

– W ubie­głym ro­ku na in­we­sty­cje prze­zna­czy­li­śmy 95 mln zł, a w tym pla­nu­je­my 99 mln zł – mó­wi Ja­cek Kar­now­ski, pre­zy­dent mia­sta.

Obec­ne za­dłu­że­nie So­po­tu w sto­sun­ku do pla­no­wa­nych do­cho­dów wy­no­si 43,8 proc.

– Wy­ni­ka to je­dy­nie z re­ali­za­cji in­we­sty­cji i pro­jek­tów do­fi­nan­so­wa­nych ze źró­deł ze­wnętrz­nych. Przy­go­to­wu­jąc się do po­przed­nie­go okre­su apli­ka­cyj­ne­go, mia­sto zni­we­lo­wa­ło za­dłu­że­nie do ok. 3 proc., tak aby mak­sy­mal­nie wy­ko­rzy­stać środ­ki ze­wnętrz­ne i za­pew­nić fi­nan­so­wa­nie wkła­dów wła­snych – tłu­ma­czy pre­zy­dent Kar­now­ski.

W tym ro­ku w So­po­cie za­koń­czo­no roz­bu­do­wę cen­trum ra­tow­nic­twa wod­ne­go i że­glar­stwa. Jest to ba­za za­rów­no dla za­wod­ni­ków kla­sy świa­to­wej, jak i dla so­poc­kich dzie­ci oraz mło­dzie­ży. Ucznio­wie ko­rzy­sta­ją z cen­trum w ra­mach lek­cji wy­cho­wa­nia fi­zycz­ne­go. Ma­ją tam za­ję­cia z że­glar­stwa.

– Pro­jekt był do­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Spor­tu i Tu­ry­sty­ki oraz z fun­du­szy unij­nych – mó­wi pre­zy­dent mia­sta.

Lep­sza ja­kość wo­dy

W tym ro­ku kon­ty­nu­owa­ne są pra­ce nad mo­der­ni­za­cją ka­na­li­za­cji desz­czo­wej i wodno-sanitarnej, po­wsta­ją zbior­ni­ki re­ten­cyj­ne.

– Jest to sze­reg pro­jek­tów re­ali­zo­wa­nych ze środ­ków unij­nych, pro­jek­tów nie­zwy­kle istot­nych dla miesz­kań­ców. Za­pew­nia­ją one czy­stą i ta­nią wo­dę, za­po­bie­ga­ją pod­to­pie­niom w dol­nym ta­ra­sie mia­sta i przy­czy­nia­ją się do po­pra­wy ja­ko­ści wo­dy na so­poc­kich ką­pie­li­skach – wy­ja­śnia pre­zy­dent mia­sta.

Zwra­ca też uwa­gę na in­ną in­we­sty­cję re­ali­zo­wa­ną w mie­ście: prze­bu­do­wę oko­lic dwor­ca PKP So­pot Głów­ny.

– Jest to re­ali­zo­wa­ne w ra­mach part­ner­stwa pu­blicz­no-pry­wat­ne­go. Bez zaangażowania fi­nan­so­we­go z na­szej stro­ny po­wsta­je no­wo­cze­sna prze­strzeń dwor­ca, z biu­ra­mi, ho­te­lem, usłu­ga­mi oraz no­wy­mi pla­ca­mi miej­ski­mi. Jest to in­we­sty­cja o war­to­ści ok. 100 mln eu­ro – in­for­mu­je pre­zy­dent So­po­tu.

Mia­sto roz­po­czy­na w tym ro­ku bu­do­wę 50 miesz­kań ko­mu­nal­nych z prze­zna­cze­niem głów­nie dla mło­dych miesz­kań­ców So­po­tu. Wła­dze chwa­lą się też drob­ny­mi pro­jek­ta­mi in­we­sty­cyj­ny­mi, re­ali­zo­wa­ny­mi nie­ja­ko na bez­po­śred­nie za­mó­wie­nie mieszkańców w ra­mach tzw. bu­dże­tu oby­wa­tel­skie­go.

– Na ta­kie in­we­sty­cje So­pot prze­zna­cza rocz­nie 1-2 proc. bu­dże­tu, czy­li ok. 4 mln zł – twier­dzi pre­zy­dent Kar­now­ski.

Dzię­ki po­my­słom miesz­kań­ców po­wsta­ją no­we pla­ce za­baw, re­mon­to­wa­ne są chod­ni­ków, za­go­spo­da­ro­wy­wa­ne te­re­ny zie­lo­ne.

– Bar­dzo cie­szy nas suk­ces bu­dże­tu oby­wa­tel­skie­go, ini­cja­ty­wy re­ali­zo­wa­nej już po raz trze­ci. Miesz­kań­cy zgła­sza­ją pro­jek­ty waż­ne za­rów­no dla ca­łe­go mia­sta, jak i dla swo­jej dziel­ni­cy, a na­stęp­nie gło­su­ją na te, któ­re ich zda­niem są naj­waż­niej­sze – opo­wia­da pre­zy­dent Kar­now­ski.

W te­go­rocz­nej edy­cji w gło­so­wa­niu wzię­ło udział po­nad 2 tys. miesz­kań­ców. Pre­zy­dent za­po­wia­da, że po­mysł bu­dże­tu oby­wa­tel­skie­go bę­dzie kon­ty­nu­owa­ny w ko­lej­nych la­tach. Mia­sto chce prze­zna­czać na ten cel mi­ni­mum 4 mln zł rocz­nie.

Ni­skie bez­ro­bo­cie

– Sta­wia­my na bu­dżet oby­wa­tel­ski i re­ali­za­cję pro­jek­tów w ra­mach part­ner­stwa pu­blicz­no­-pry­wat­ne­go. PPP to dla pol­skich sa­mo­rzą­dów je­dy­na dro­ga do re­ali­za­cji waż­nych in­we­sty­cji i pro­jek­tów, bez ob­cią­ża­nia bu­dże­tu mia­sta, w sy­tu­acji gdy kur­czą się środ­ki unij­ne –uwa­ża Ja­cek Kar­now­ski.

Je­go zda­niem me­to­dą na kry­zys są prze­my­śla­ne in­we­sty­cje. – Dzię­ki licz­nym pro­jek­tom, w więk­szo­ści do­fi­nan­so­wa­nym z Unii Eu­ro­pej­skiej, sto­pa bez­ro­bo­cia w So­po­cie ca­ły czas utrzy­mu­je się na bar­dzo ni­skim po­zio­mie, a in­we­sty­cje two­rzą no­we miej­sca pra­cy – tłu­ma­czy pre­zy­dent Kar­now­ski.

In­we­sty­cje przy­czy­nia­ją się tak­że do ak­ty­wi­za­cji in­nych ob­sza­rów go­spo­dar­ki.

– Ta­kim przy­kła­dem są in­we­sty­cje, któ­re zna­czą­co wy­dłu­ża­ją se­zon tu­ry­stycz­ny w So­po­cie. Cho­dzi o no­we obiek­ty spor­to­we, wi­do­wi­sko­we czy cen­tra kon­fe­ren­cyj­ne – wy­li­cza Ja­cek Kar­now­ski.

Wy­ko­rzy­sta­na szan­sa

Pre­zy­dent jest dum­ny z wy­so­kiej po­zy­cji So­po­tu w ran­kin­gu „Rzecz­po­spo­li­tej".

– Dla nas bar­dzo waż­ne jest to, że od kil­ku lat So­pot znaj­du­je się w czo­łów­ce ran­kin­gu. To wiel­ki suk­ces niedużego, 37-tys. mia­sta. Po­ka­zu­je, że od wie­lu lat kon­se­kwent­nie re­ali­zu­je­my stra­te­gię roz­wo­ju So­po­tu za­kła­da­ją­cą, że w mie­ście do­brze ży­je się je­go miesz­kań­com, a jed­no­cze­śnie ma ono cha­rak­ter tu­ry­stycz­ny, ofe­ru­je or­ga­ni­za­cję kon­fe­ren­cji, kon­gre­sów, ma bo­ga­tą ofer­tę kul­tu­ral­ną, spor­to­wo­-re­kre­acyj­ną i roz­ryw­ko­wą, pro­po­nu­je wy­so­kiej ja­ko­ści usłu­gi spa – mó­wi Ja­cek Kar­now­ski.

Pre­zy­dent pod­kre­śla, że choć So­pot jest nie­wiel­kim mia­stem, uda­ło mu się bar­dzo sku­tecz­nie wy­ko­rzy­stać ogrom­ną szan­sę, ja­ką by­ły i są środ­ki unij­ne.

Na każ­dą zło­tów­kę wy­da­ną na in­we­sty­cje z wła­sne­go bu­dże­tu So­pot po­zy­skał dwa do­dat­ko­we zło­te z do­ta­cji ze­wnętrz­nych. O czę­ści wy­dat­ków de­cy­du­ją sa­mi miesz­kań­cy. Dzię­ki nim na­pra­wia­ne są chod­ni­ki i po­wsta­ją no­we pla­ce za­baw.

Pozostało 95% artykułu
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego