Elektrorecykling zaczyna się w gminie

Od 2016 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W zakresie poziomów zbierania zużytego sprzętu ustawa zakłada, że w latach 2016-2020 poziom ten wynosić będzie nie mniej niż 40 proc. masy sprzętu wprowadzonego na rynek w trzech poprzednich latach, a od 2021 r. już 65 proc. W 2021 ma być już zbieranych i poddawanych recyklingowi 10kg elektroodpadów na mieszkańca.

Publikacja: 24.01.2017 09:11

Elektrorecykling zaczyna się w gminie

Foto: Wikimedia

Choć świadomość Polaków w zakresie recyklingu sukcesywnie rośnie, niestety, w dziedzinie elektroodpadów sytuacja nadal słaba. Według wyników badań (SMG/KRC) blisko połowa Polaków wyrzuca do zwykłego śmietnika tzw. małe AGD, a więc np. lokówki czy telefony komórkowe, które jako odpady niebezpieczne dla środowiska nigdy nie powinny tam trafić. Wraz z postępem technicznym, elektroodpaami stają się coraz częściej już nie tylko zepsute urządzenia, ale także te przestarzałe czy niemodne. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, taki jak komputery, telewizory, lodówki stanowi jeden z najszybciej rosnących strumieni odpadów w UE – od około 9 mln ton wytworzonych w 2005 r. do przewidywanych ponad 12 mln ton w roku 2020.

Wyzwania w zakresie selektywnej zbiórki elektroodpadów stoją więc również przed gminami, tym bardziej, że wymóg UE selektywnej zbiórki elektroodpadów na każdego mieszkańca w wys. 4 kg. rocznie będzie sukcesywnie wzrastał do poziomu 10 kg w roku 2021. Problem wywiązania się z europejskich wymogów selektywnej zbiórki elektroodpadów jest w Polsce ważny nie tylko ze względów środowiskowych, ale również uniknięcia kar Komisji Europejskiej z tytułu nieosiągnięcia obowiązujących poziomów odzysku.

Znowelizowana w 2016 r. ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakłada, że w latach 2016-2020 poziom ten wynosić będzie nie mniej niż 40 proc. masy sprzętu wprowadzonego w trzech poprzednich latach, a od 2021 r. - 65 proc. masy sprzętu wprowadzonego w trzech poprzednich latach lub 85 proc. wytworzonego zużytego sprzętu. Corocznie wymagany poziom odzysku wzrasta więc o 5% co wymaga zwiększenia efektywności i skuteczności selektywnej i kompleksowej zbiórki elektroodpadów i elktrorecyklingu.

Uchwalany przez Radę Gminy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy określa szczegółowe zasady dotyczące wymagań w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, do których należy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory. Samorządy gminne mają kilka możliwości wspierania systematycznej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (elektroodpadów).

Gmina poprzez swoje jednostki organizacyjne zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych, może współpracować z organizacjami odzysku i tworzyć lokalne punkty zbierania zużytego sprzętu, uzyskując w ten sposób pełną kontrolę nad realizacją swoich zadań, ograniczając własne nakłady finansowe oraz zapewniając właściwe zagospodarowanie odebranego sprzętu, który zgodnie z zapisami ustawy musi być przekazany do profesjonalnego zakładu przetwarzania.

Gmina może też samodzielnie otworzyć lokalny punkt zbierania elektroodpadów, finansując cały proces tworzenia i utrzymania punktu oraz podpisując umowę z odbierającym, który będzie odbierać zebrany w punkcie sprzęt. Może też przekazać obowiązek utworzenia punktu zbierania na lokalną firmę zajmującą się utrzymaniem czystości w gminie. Gmina powinna jednak dopilnować, by zbierający przekazywał zebrane urządzenia do zakładu przetwarzania lub organizacji odzysku i wykazał się tym wobec odpowiednich urzędów środowiskowych oraz gminy.

Przepisy ustawy nakazują gminom wskazywanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki elektroodpadów, w szczególności na stronie internetowej gminy, jak również udostępnianie mieszkańcom informacji o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. W tym obszarze przydatne mogą być różne aplikacje przypominające i informujące mieszkańców zarówno o właściwych sposobach pozbywania się elektroodpadów, jak i o miejscach i godzinach, gdzie taki sprzęt jest zbierany lub można go oddać. Szczególna rola w upowszechnianiu właściwych praktyk postępowania z elektroodpadami przypada przekazom medialnym prasy, radia i telewizji, kształtującym świadomość i postawy konsumentów i gospodarstw domowych.

Tekst powstał we współpracy z Redakcją Smart Gmina, partnerem serwisu: Rzecz o Gminie

Choć świadomość Polaków w zakresie recyklingu sukcesywnie rośnie, niestety, w dziedzinie elektroodpadów sytuacja nadal słaba. Według wyników badań (SMG/KRC) blisko połowa Polaków wyrzuca do zwykłego śmietnika tzw. małe AGD, a więc np. lokówki czy telefony komórkowe, które jako odpady niebezpieczne dla środowiska nigdy nie powinny tam trafić. Wraz z postępem technicznym, elektroodpaami stają się coraz częściej już nie tylko zepsute urządzenia, ale także te przestarzałe czy niemodne. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, taki jak komputery, telewizory, lodówki stanowi jeden z najszybciej rosnących strumieni odpadów w UE – od około 9 mln ton wytworzonych w 2005 r. do przewidywanych ponad 12 mln ton w roku 2020.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Regiony
Odważne decyzje w trudnych czasach
Materiał partnera
Kraków – stolica kultury i nowoczesna metropolia
Regiony
Gdynia Sailing Days już po raz 25.
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego