Ranking Samorządów: Sukces to efekt ciężkiej pracy, dobrych planów i… pieniędzy

Ostatnie lata były dla samorządów wyjątkowo trudne, m.in. ze względu na kryzys uchodźczy, galopującą inflację czy napięte relacje na linii rząd–samorząd. Spytaliśmy laureatów naszego Rankingu Samorządów 2023, co decyduje o osiąganych przez nich sukcesach.

Publikacja: 30.10.2023 16:43

Laureaci Rankingu Samorządów 2023

Laureaci Rankingu Samorządów 2023

Foto: Cezary Piwowarski

Sopot – I miejsce w kategorii Miast na prawach powiatu

Jacek Karnowski

prezydent Sopotu do października 2023 r., obecnie poseł na Sejm RP

Sopot dziś to wysoka jakość życia. Od wielu lat realizujemy liczne inwestycje infrastrukturalne, ale stawiamy też na rozwój usług społecznych. Budowanie wspólnoty i miejsca przyjaznego i otwartego dla wszystkich to priorytet, ale realizowany przez pryzmat jednostki – Sopot dla Ciebie. Od wielu lat zapraszamy do siebie repatriantów. Jesteśmy dumni z tego, jak poradziliśmy sobie, przyjmując uchodźców wojennych z Ukrainy. Niewielki Sopot stał się wzorem rozwiązań systemowych dla wielu miast. Wielką wagę przywiązujemy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i do tego, by miasto było dostępne dla wszystkich. Wysoka jakość usług publicznych, dostęp do dobrej edukacji i kultury sprawiają, że Sopot to najlepsze miejsce do życia.

Od wielu lat pracujemy nad zrównoważoną mobilnością miejską. Stawiamy na strefy współdzielone, a najlepszym przykładem są woonerfy. Dwa już zbudowaliśmy, kolejny w przyszłym roku. Kładziemy też nacisk na bioróżnorodność i poprawę naturalnej retencji. Konsekwentnie likwidujemy „kopciuchy”. Od stycznia 2024 r. nie będzie już w Sopocie pieców opalanych węglem. Zmieniliśmy większość ulicznego oświetlenia na oszczędne i ekologiczne, modernizujemy budynki użyteczności publicznej i instalujemy tam nowoczesne systemy grzewcze. Inwestujemy w budownictwo komunalne. Pod koniec roku oddamy kolejne 50 mieszkań, a na najbliższe lata mamy przygotowane projekty 200 następnych.

To wszystko jest i było możliwe dzięki konsekwentnie realizowanej strategii zrównoważonego rozwoju. W tym roku świętujemy 200 lat kurortu, mamy najbardziej zielone miasto w Polsce i najczystsze powietrze. To zobowiązuje. I w tym kierunku będziemy się nadal rozwijać.

Daniel Beger

prezydent Świętochłowic

Trzy lata oszczędności i zaciągania pasa przyniosły rezultaty! Miasto Świętochłowice z dalekiego 59. miejsca wskoczyło na 2. miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”. Odkąd objąłem prezydenturę, musiałem zmierzyć się z wieloma problemami. Świętochłowice borykały się ze sporym zadłużeniem – brak wiarygodności kredytowej, niespłacone zobowiązania. Wdrożony został program oszczędnościowy, a plany inwestycyjne były wykreślane. Rozpoczęło się poszukiwanie finansowania dla bieżących działań w mieście. Kluczowym okazał się być właściwy model zarządzania oraz zgrany zespół mający ten sam cel. Stopniowo zaczęliśmy pozyskiwać fundusze w ramach programów rządowych, skorzystaliśmy też ze środków unijnych. Największym, stojącym pod znakiem zapytania zadaniem, stała się oczekiwana od lat rewitalizacja stawu Kalina, która była jedną z największych bomb ekologicznych w Polsce. Remediacja na skalę europejską trwała 44 miesiące, a na jej wykonanie przeznaczyliśmy 73 mln zł. Obecnie wokół stawu znajdują się ścieżki, boiska, place zabaw i wybieg dla psów. W międzyczasie reaktywowaliśmy żużel! Wyremontowaliśmy tor żużlowy i budynek administracyjny, dzięki temu w połowie lipca odbyły się tu pierwsze od lat pełnoprawne zawody. Istotnym elementem planu jest także oświata. Inwestycje w nowe pracownie szkolne oraz remonty obiektów, nowe boiska sprawiają, że szkolnictwo w mieście pnie się w górę.

Mimo tych sukcesów przed Świętochłowicami stoją wyzwania. To przede wszystkim stałe poszukiwanie nowych inwestorów w mieście oraz tworzenie miejsc pracy, które przez lata były sukcesywnie likwidowane.

Adam Neumann

prezydent Gliwic

Od lat w Gliwicach dbamy o to, aby nasze miasto nieustannie się rozwijało – na każdej płaszczyźnie – i aby naszym mieszkańcom żyło się coraz lepiej. Budujemy mieszkania komunalne, inwestujemy w infrastrukturę, zwracając jednocześnie uwagę na to, by w mieście było jak najwięcej miejsc sprzyjających rekreacji, zielonych i przyjaznych. Fakt, że w obszarze zrównoważonego rozwoju odnosimy sukces, jest wynikiem konsekwentnych decyzji zarządczych oraz dobrze przemyślanego, rozsądnego planowania przedsięwzięć, zwłaszcza tych wieloletnich, takich jak sfinalizowany niedawno projekt Nowego Centrum Gliwic połączony z przebudową układu drogowego po południowej stronie dworca kolejowego, realizacją nowoczesnego Centrum Przesiadkowego i konsekwentnym zazielenianiem śródmiejskiej przestrzeni.

Natomiast bez wątpienia jednym z największych wyzwań, przed którym obecnie stoimy, jest transformacja energetyczna. W tym kontekście zakładamy, że w kolejnych latach Gliwice staną się miastem wielu innowacyjnych rozwiązań sprzyjających środowisku i przyrodzie. Cel ten został zapisany jako strategiczny w uchwalonej w ubiegłym roku Strategii Rozwoju Miasta Gliwice 20240 i realizowany jest już od dłuższego czasu, chociażby poprzez ekodotacje na rzecz walki z niską emisją w mieście, projekt Parku Zielonej Energii w miejskiej ciepłowni oraz systematyczne zwiększanie miejskiej infrastruktury OZE, np. przy realizacji nowych inwestycji – jak ostatnio w Centrum Przesiadkowym – czy w budynkach oświatowych. Przed nami sporo pracy, ale z pełną świadomością wagi tematu będziemy nadal podejmować działania i inicjatywy w tym zakresie.

Ulanów (woj. podkarpackie) – I miejsce w kategorii Gminy miejskie i miejsko-wiejskie

Stanisław Garbacz

burmistrz Ulanowa

Gmina i miasto Ulanów to dynamicznie rozwijająca się miejscowość, którą zamieszkuje niespełna 8400 mieszkańców. W całej gminie bardzo dobrze rozwinięta jest infrastruktura wodno-kanalizacyjna, drogowa, wzmacniane są działania w kierunku rozwoju oferty turystycznej, kulturalnej i społecznej: zrewitalizowany zespół dworsko-parkowy w Bielinach, budowa ścieżek rowerowo-pieszych, nowe miejsca do rekreacji i wypoczynku, odnawiane zabytki sakralne, opieka senioralna, stale poszerzana oferta kulturalna. W roku 2022 gmina Ulanów pozyskała z zewnątrz na inwestycje blisko 22 mln złotych, a wydatki inwestycyjne sięgnęły kwoty ponad 28 mln. Zaznaczyć należy, że gmina i miasto Ulanów przy realizowaniu wielu inwestycji nieprzerwanie od 2016 roku nie ma zadłużenia. Jest to wynikiem przemyślanego zarządzania budżetem, bardzo dobrej współpracy z radnymi oraz skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych. Gmina stawia na zrównoważony rozwój i troszczy się o każdego mieszkańca, począwszy od najmłodszych dzieci, a kończąc na seniorach. W gminie są średniej wielkości zakłady pracy, które nie zabezpieczają rynku pracy i tego jako władze samorządowe jesteśmy świadomi. Dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna i kolejne podejmowane w tym kierunku przedsięwzięcia – chociażby rozpoczęta już budowa mostu – stworzą mieszkańcom dogodny dojazd do pracy bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania. Czynimy starania, aby w Ulanowie utworzyć strefę ekonomiczno-gospodarczą, co wpłynie na powstanie miejsc pracy i dalszy rozwój gminy.

Sławomir Maciejczyk

burmistrz Wojcieszowa

W naszej małej wspólnocie robimy wszystko, by mieszkańcom żyło się najlepiej. Mamy stosunkowo rozbudową infrastrukturę społeczną, w tym przedszkole, klub malucha, centrum biblioteczno-kulturalne itp.

Pod względem inwestycji ostatni rok był dla nas przełomowy. Przeznaczyliśmy na ten cel niemal 15 mln zł, czyli 40 proc. wszystkich wydatków z naszego budżetu. Największy zrealizowany projekt to zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie dzięki budowie oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej. To także wiele mniejszych przedsięwzięć, np. przebudowa zabytkowego mostu drogowego przy ul. B. Chrobrego, modernizacja wielu dróg i chodników czy zakup nowych urządzeń zabawowych oraz wymiana elementów na placach zabaw w gminie. Pieniądze na takie przedsięwzięcia udało się nam pozyskać ze źródeł zewnętrznych – unijnych i krajowych.

Głównym zadaniem na najbliższe miesiące jest dokończenie procedowania uchwały dotyczącej przyjęcia nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów oraz planu zagospodarowania przestrzennego dla zakładów wapienniczych. Jest to sprawa priorytetowa, która wpłynie na rozwój miasta na najbliższe kilkadziesiąt lat.

Naszymi największymi atutami są niski poziom zanieczyszczenia wód i powietrza, unikalny, zdrowy mikroklimat oraz duże zasoby leśne o walorach turystycznych.

A wyzwania na przyszłość? Dokończenie modernizacji sieci dróg, ograniczenie kosztów  funkcjonowania infrastruktury komunalnej, projekt z zakresu energooszczędności itp. Pracy jest w bród, ale sobie poradzimy.

Marcin Sentkiewicz

burmistrz Stoczka Łukowskiego

W ostatnich latach udało się nam pozyskać bardzo duże sumy pieniędzy, które pozwoliły urzeczywistnić kilka projektów, a które czekały na realizacją od ponad 15 lat albo i dłużej. To m.in. rewitalizacja skweru i parku miejskiego, modernizacja biblioteki, budowa boiska sportowego, budowa i remonty szeregu dróg, ulic i chodników. Myślę, że takie podejście do rozwoju zapewniło nam wysoką pozycję w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”. Łącznie w ciągu pięciu lat przeznaczyliśmy na inwestycje 65 mln zł. Dla miasta, które nie posiada zbyt dużych zasobów finansowych, ponieważ nie mamy na naszym terenie dużych zakładów pracy, tego typu zryw inwestycyjny to ogromny sukces. Nasi mieszkańcy oczekiwali takich zmian. W pewnym sensie udało się nam uratować nasze małe miasteczko, które przez lata niedofinansowania samorządów traciło swój urok. Dziś widzimy, że powoli Stoczek Łukowski staje się miejscem dobrym do zamieszkania i do rozwoju biznesu.

Nasze miasto jest miejscem przyjaznym do życia, nie jest zbyt duże, za to jest tu spokojnie, czysto i ładnie, co pozwala pozyskiwać nam nowych mieszkańców. Ten proces jest powolny, ale przyszłość naszego miasta widzę w kolorowych barwach. Mamy piękną szkołę, przedszkole, budujemy nowoczesny żłobek. Staramy się tworzyć dobre warunki dla codziennego funkcjonowania mieszkańców, w tym ludzi młodych. A nasze starania sprawiają, że jesteśmy konkurencyjni na tle innych miast i gmin.

Czytaj więcej

Jerzy Buzek: Kończy się czas niepoważnego traktowania samorządu

Sulmierzyce (woj. łódzkie) – I miejsce w kategorii Gminy wiejskie

Gabriel Orzeszek

wójt gminy Sulmierzyce

Podejmując decyzję o inwestycjach na terenie gminy, zawsze kieruję się dobrem mieszkańców. Jedną z takich decyzji była budowa żłobka w technologii pasywnej w Sulmierzycach. Koszt budowy budynku opiewa na kwotę 4,5 mln zł brutto. Gmina Sulmierzyce pozyskała na nią dofinansowanie w ramach RPO WŁ w kwocie do 3,2 mln zł. Pozostała część finansowana jest ze środków własnych gminy Sulmierzyce. Żłobek zaprojektowano do przyjęcia 72 dzieci. Kolejną inwestycją zrealizowaną w gminie Sulmierzyce jest strzelnica sportowa. Ten nowoczesny obiekt wykonany z użyciem najnowszych technologii jest budynkiem szczelnie zamkniętym. Zastosowane wentylatory i systemy wygłuszające sprawiają, że strzelnica nie generuje żadnego hałasu na zewnątrz. Kolejna inwestycją jest budowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Kodraniu. Jest to kolejny tego typu budynek w naszej gminie.

Gmina Sulmierzyce zrealizowała lub jest w trakcie następujących inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Ostrołęka, Dworszowice Pakoszowe i Bogumiłowice, wymiana źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii – ogniw fotowoltaicznych, budowa oświetlenia boiska w miejscowości Sulmierzyce, budowa 100 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, budowa przychodni SPGOZ w Sulmierzycach. W kolejnych latach planujemy kolejne ekologiczne inwestycje na terenie gminy, jak również będziemy w dalszym ciągu wzmacniać kapitał ludzki poprzez organizację różnorodnych zajęć dla mieszkańców gminy.

Franciszek Sufa

wójt gminy Krupski Młyn

Gmina Krupski Młyn na mapie administracyjnej Polski pojawiła się po 20-letniej przerwie w 1991 roku. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, społeczników i kolejnych władz, mimo często niesprzyjających okoliczności zdołała zmienić swoje oblicze. Zrealizowane ważne inwestycje, troska o środowisko naturalne czy pozyskane środki pomocowe zaprocentowały poprawą komfortu życia mieszkańców. Priorytety rozwojowe podporządkowane są naszemu największemu naturalnemu potencjałowi, którym są niemal bezkresne lasy – zajmują one 85 proc. powierzchni naszej gminy – i urokliwa rzeka Mała Panew. Są one zarówno szansą, jak i ograniczeniem. Nakładają na nas konieczność ich ochrony i takiego działania, które w jak najmniejszym stopniu wpływa na zmianę ich charakteru. Inwestycje proekologiczne, rozbudowane sieci komunalne, zmodernizowane bloki mieszkalne, szkoły, budynki instytucji publicznych, drogi gminne i obiekty rekreacyjne stanowią wyraz troski o taki depozyt.

Suma tych pozytywnych wartości wniesiona została przez wszystkich zaangażowanych przez ostatnie ćwierćwiecze w rozwój naszej małej ojczyzny. Taki kapitał daje nadzieję na jeszcze lepsze jutro. Wiem, że czyste środowisko i energia, dostępna, rozwinięta i komfortowa baza rekreacyjna i sportowa, edukacja na wysokim poziomie czy rozbudowana, niskoemisyjna infrastruktura komunalna leżą na sercu każdemu samorządowcowi. W tych dziedzinach udało nam się zrobić wiele. Pozostało nam poprawić jeszcze, w porozumieniu z samorządem powiatowym, stan infrastruktury drogowej i dokończyć modernizację istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej. Wierzę, że razem uda się nam tego dokonać.

Moszczenica (woj. małopolskie) – III miejsce w kategorii Gminy wiejskie

Jerzy Wałęga

wójt gminy Moszczenica

Tak wysokie wyróżnienie, czyli trzecie miejsce w kraju wśród wszystkich gmin wiejskich, jest miłą niespodzianką i dobrym finałem kończącej się, wydłużonej kadencji samorządu.

W tej kadencji staraliśmy się realizować priorytety rozwojowe gminy Moszczenica. To rozbudowa infrastruktury, takiej jak drogi, chodniki, sieci wodno-kanalizacyjne, oświetlenie, obiekty sportowo-rekreacyjne (orliki, siłownie, wieża widokowa), przedszkola itp. Wprowadzamy ulice i porządkujemy przestrzeń publiczną, poszerzamy tereny budownictwa mieszkaniowego indywidualnego. Chcemy stworzyć strefę podmiejską, dobrze skomunikowaną z miastem Gorlice, gdzie mieszkańcy mieliby najlepsze warunki do życia. Takie działania już przynoszą efekty – gmina notuje powolny, ale ciągły wzrost liczby ludności, która przekroczyła 5 tys.

Nie zapominamy też o środowisku – tu priorytetowa jest modernizacja oczyszczalni ścieków, inwestujemy w odnawialne źródła energii dla mieszkańców w ramach klastrów energii na terenie gminy. Dzięki temu udaje się nam zachować nieskażone środowisko, co jest jednym z największych atutów Moszczenicy.

Nasza gmina to tylko dwa sołectwa – Moszczenica i Staszkówka, zabudowa jest, jak na warunki Małopolski, zwarta. Ułatwia to sprawne zarządzenie gminą i obniża koszty budowy infrastruktury sieciowej.

Realizacja wszystkich zamierzeń i planów rozwojowych jest możliwa dzięki pozyskaniu dużych kwot ze środków zewnętrznych wywalczonych przez samorząd. Przed nami kolejne, duże wyzwania rozwojowe, takie jak inwestowanie w OZE i nowoczesne technologie, dalsza poprawa infrastruktury czy otwarcie na poszerzenie gminy o nowe miejscowości.

Sopot – I miejsce w kategorii Miast na prawach powiatu

Jacek Karnowski

Pozostało 100% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Ranking Samorządów
Marta Majewska: Mieszkańcy zachowali się, jak trzeba
Ranking Samorządów
Wojciech Bakun: Przemyśl jest miastem spotkań ukraińskich rodzin
Ranking Samorządów
Kolejny rok wyzwań dla samorządów
Ranking Samorządów
Zrównoważony rozwój to nie moda, to konieczność
Materiał partnera
Zobowiązania społeczne mają ważne miejsce w strategiach przedsiębiorstw