Kto jest uprawniony do udziału w konsultacjach społecznych gminy

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są wszyscy mieszkańcy gminy.

Publikacja: 05.07.2018 13:50

Przepisy nie określają kręgu osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach

Przepisy nie określają kręgu osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach

Foto: Fotorzepa/Piotr Guzik

W 2017 r. prezydent Kalisza wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta w sprawie budżetu obywatelskiego na 2018 r. Miały dotyczyć wyboru zadań spośród zgłoszonych przez mieszkańców 50 o charakterze ogólnomiejskim i 68 o charakterze lokalnym.

Na realizację budżetu obywatelskiego przeznaczono łącznie 5 mln zł. W § 3 zarządzenie stwierdzało, że w konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Kalisza, którzy ukończyli 16. rok życia.

Zarządzenie zostało wydane na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz uchwały Rady Miejskiej Kalisza z 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Kalisza. Uchwała przewidywała, że konsultacje – które zarządza prezydent miasta lub rada – przeprowadza się z mieszkańcami w przypadkach przewidzianych ustawą lub w innych istotnych dla miasta sprawach. Mogą mieć zasięg ogólnomiejski, lokalny – dotyczący określonego terenu miasta – oraz środowiskowy. Jednak ich wynik nie jest wiążący dla organów miasta.

W lutym 2018 r., czyli już po konsultacjach, które odbyły się we wrześniu 2017 r., wojewoda wielkopolski zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu o stwierdzenie nieważności zarządzenia. Zdaniem wojewody w ramach upoważnienia przewidzianego przez uchwałę Rady Miejskiej prezydent miasta nie może zawężać kręgu osób upoważnionych do udziału w konsultacjach. Ten krąg został określony w ustawie o samorządzie gminnym, która mówi, że uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy. Ustawodawca odwołuje się wyłącznie do przesłanki zamieszkania. Nie ma innych dodatkowych kryteriów, jak np. wiek – stwierdził wojewoda w skardze do sądu.

W odpowiedzi na skargę prezydent Kalisza wytknął, że wojewoda domaga się stwierdzenia nieważności całego zarządzenia, podczas gdy zastrzeżenia dotyczą tylko jednego punktu, czyli ograniczenia udziału w konsultacjach do osób, które ukończyły 16. rok życia. Broniąc tego ograniczenia, prezydent Kalisza powołał się na kodeks wyborczy, który ustanawia próg 18 lat do czynnego udziału w wyborach.

WSA nie stwierdził nieważności całego zarządzenia, czego domagał się wojewoda. Dopatrzył się jednak istotnego naruszenia prawa przez § 3 zarządzenia, wprowadzający ograniczenie wiekowe. Przepisy ustawy o samorządzie gminnym nie określają kręgu osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Uprawnionymi są mieszkańcy gminy – orzekł WSA. Konsultacje mają wyłącznie charakter opiniodawczy, ich wyniki nie wiążą organów gminy w odróżnieniu od referendum gminnego czy wyborów. Dlatego też obowiązują tam inne uregulowania i nie można powoływać się na kodeks wyborczy. Dlatego sąd stwierdził nieważność wspomnianego punktu zarządzenia. W pozostałym zakresie oddalił skargę. Jednocześnie zaznaczył, że stwierdzenie nieważności jednego paragrafu nie wyklucza możliwości dalszego funkcjonowania pozostałej części zarządzenia.

W zarządzeniu prezydenta Kalisza wydanym w kwietniu 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie budżetu obywatelskiego miasta na 2019 r. zmieniony już § 3 stwierdza, że konsultacje mają zasięg ogólnomiejski i uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Kalisza.

sygn. IV SA/Po 176/18

W 2017 r. prezydent Kalisza wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta w sprawie budżetu obywatelskiego na 2018 r. Miały dotyczyć wyboru zadań spośród zgłoszonych przez mieszkańców 50 o charakterze ogólnomiejskim i 68 o charakterze lokalnym.

Na realizację budżetu obywatelskiego przeznaczono łącznie 5 mln zł. W § 3 zarządzenie stwierdzało, że w konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Kalisza, którzy ukończyli 16. rok życia.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?