Sąsiedztwo lotniska wykluczyło inwestycję

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy musi być zgodna z aktami prawa miejscowego.

Publikacja: 10.07.2018 12:20

Ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego uniemożliwiło budowę.

Ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego uniemożliwiło budowę.

Foto: materiały prasowe

W październiku ubiegłego roku mieszkaniec województwa łódzkiego wystąpił do burmistrza miasta Łask o ustalenie warunków zabudowy dla budynku mieszkalno-usługowego.

Burmistrz odmówił, uzasadniając to brakiem zgodności planowanej inwestycji z przepisami odrębnymi.

25 października 2016 r. Sejmik Województwa Łódzkiego podjął bowiem uchwałę w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask. Lotnisko miało być bowiem powiększane, by sprostać wymaganiom NATO. Uchwała podzieliła ten obszar na dwa podobszary. W podobszarze A obowiązywał zakaz przeznaczenia terenu pod wielorodzinną zabudowę mieszkaniową i usługową, rekreację, budowę szpitali, domów opieki i szkół. Dopuszczono natomiast zmianę sposobu użytkowania budynków na cele mieszkaniowe oraz budowę nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych jako towarzyszących innym funkcjom.

W odwołaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu inwestor skupił się na tej ostatniej możliwości. Planowany budynek mieszkalny miał towarzyszyć funkcji usługowej, czyli już istniejącemu młynowi na jednej z dwóch działek położonych w ramach jednego obrębu geodezyjnego. Obie działki stanowią jedną nieruchomość, dla której jest prowadzona jedna księga wieczysta.

W ślad za burmistrzem Łaska kolegium orzekło, że nie ma możliwości ustalenia warunków zabudowy, gdyż inwestycja jest niezgodna z przepisami odrębnymi od ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Do takich właśnie przepisów należy uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego. Uchwała ma zaś swoje oparcie w ustawie – Prawo ochrony środowiska.

W opinii kolegium nie ma też zastosowania punkt uchwały przewidujący, że w podobszarze A dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania budynków w całości lub części na cele mieszkaniowe oraz budowę nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych jako towarzyszących innym funkcjom. Ustalenie warunków zabudowy odnosi się do konkretnie oznaczonej działki, która została objęta wnioskiem. Jest to działka niezabudowana, rolna i nie ma funkcji usługowej, podczas gdy inwestor planuje budowę budynku mieszkalno-usługowego. Nie ma więc podstaw do zastosowania odstępstwa przewidywanego w uchwale sejmiku. Nie ma na to wpływu fakt, że funkcja usługowa występuje na działce położonej w tym samym obszarze geodezyjnym, wpisanym w jednej KW.

Właściciel nieruchomości złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Ponownie powołał się na przewidywaną w uchwale sejmiku możliwość odstępstwa od zakazów ustanowionych dla obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask. Domagał się uchylenia odmownych decyzji.

Sąd uznał je jednak za zgodne z prawem i oddalił skargę. Planowane zamierzenie inwestycyjne jako sprzeczne z przepisami odrębnymi – uchwałą sejmiku – nie może być zrealizowane – stwierdził. Przewidziany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymóg zgodności decyzji o warunkach zabudowy z przepisami odrębnymi dotyczy również zgodności z przepisami aktów prawa miejscowego, stanowionych przez organy samorządu terytorialnego – orzekł WSA. Prawidłowo zatem burmistrz i SKO uznali, że zakazy zamieszczone w uchwale sejmiku są przeszkodą do wydania decyzji o warunkach zabudowy. Nie ma też podstaw do zastosowania odstępstwa, gdyż działka, na której miałby powstać budynek mieszkalno-usługowy, jest działką wykorzystywaną rolniczo, a młyn znajduje się na innej działce. Wprawdzie obie należą do skarżącego, lecz nie ma to znaczenia, ponieważ warunki zabudowy mogą być wydane również osobie, która nie legitymuje się prawem własności.

sygn. II SA/Łd 208/18

W październiku ubiegłego roku mieszkaniec województwa łódzkiego wystąpił do burmistrza miasta Łask o ustalenie warunków zabudowy dla budynku mieszkalno-usługowego.

Burmistrz odmówił, uzasadniając to brakiem zgodności planowanej inwestycji z przepisami odrębnymi.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał