Proces ich odkrywania rozpoczął się we wrześniu 2013 r. Władze Pomorza współpracę podjęły m.in. z firmami, instytucjami badawczo-rozwojowymi i otoczenia biznesu, klastrami, organizacjami pozarządowymi, samorządami i uczelniami. W proces zaangażowane były 434 podmioty, z czego najliczniejszą grupę stanowiły przedsiębiorstwa (292). Firmy oraz instytucje publiczne i prywatne określały wspólne obszary działania o dużym potencjale rozwoju ich oraz regionu.

Odbyły się liczne spotkania z partnerami w celu sprecyzowania profilu gospodarczego regionu w oparciu o branże o największym potencjale rozwoju. Pozwoliło to partnerom stworzyć grupy branż, których rozwojem byli zainteresowani, a następnie budować partnerstwa oparte na propozycjach realizacji wspólnych projektów. W maju 2014 r. Samorząd Województwa Pomorskiego ogłosił dwuetapowy konkurs na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza (ISP).

W pierwszym etapie chodziło o przedstawienie wstępnych koncepcji specjalizacji, a w drugim o ich wybór. Wpłynęło 28 propozycji ISP. Do drugiego etapu konkursu zgłoszono ich 7. Powstały one z połączenia partnerstw zgłoszonych w pierwszym etapie. Ostatecznie w kwietniu br. zarząd województwa określił cztery obszary ISP. Są to: 1 – technologie offshore i portowo-logistyczne; 2 – technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie; 3 – technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw; oraz 4 – technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się.

Zarząd regionu negocjuje teraz z partnerstwami, których koncepcje oceniono najwyżej. W pierwszej specjalizacji z dwoma. Pierwszym pn. „Inteligentne urządzenia i technologie w gospodarczym wykorzystaniu zasobów morza oraz terenów przybrzeżnych", którego liderem jest Centrum Techniki Okrętowej, i drugim pn. „Smart Port & City. Inteligentne procesy i technologie w obszarze zespołów portowych oraz ich zaplecza generatorem wzrostu dostępności komunikacyjnej i informacyjnej Pomorza", któremu lideruje zarząd Morskiego Portu Gdańsk. W drugiej specjalizacji z partnerstwem pn. „Inteligentne Systemy Interaktywne – innowacyjne produkty, usługi i technologie dla środowisk inteligentnych", którego liderem jest Fundacja Interizon. W trzeciej specjalności też z dwoma partnerstwami. Są to: „Budownictwo SMART 3E – efektywność, ekologia, energetyka", któremu przewodzi Rada SMART 3E, oraz „Inteligentne Technologie Energetyczno-Paliwowe", którego liderem jest Energa. W czwartym obszarze jest partnerstwo pn. „Long Healthy Life – Innowacje w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i starzejącego się społeczeństwa", któremu przewodzi Polpharma.

Celem negocjacji jest doprecyzowanie obszarów ISP, co pozwali skupić się na najbardziej obiecujących. W przypadku sukcesu rozmów władze regionu zawrą porozumienia na rzecz inteligentnych specjalizacji z partnerstwami. Określą one zakres działań i przedsięwzięcia do realizacji, wskazując ramy czasowe i odpowiedzialnych partnerów.

Dodatkowo, jeśli w ramach porozumień strony uzgodnią konkretne przedsięwzięcia istotne dla rozwoju całej ISP, to uzyskają one preferencje w dostępie do finansowania z nowego programu regionalnego. Porozumienia będą obowiązywały nie dłużej niż trzy lata z opcją przedłużenia. Co do zasady procedura ich wyboru i wsparcia będzie jednak powtarzana co dwa lata. Ma to umożliwić wybór i rozwój nowych specjalizacji.