Miasto realizuje wartą ćwierć miliarda złotych inwestycję, z czego połowa pochodzi z dotacji unijnej z programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko". Obejmuje ona nie tylko odbudowę gospodarki wodno-ściekowej, ale też szeroko rozumianą rewitalizację miasta.

– Projekt, który będziemy realizować w Jarocinie, to przedsięwzięcie na miarę XXI wieku, przedsięwzięcie, jakich w Europie jest niewiele – mówi Adam Pawlicki, burmistrz miasta.

Lepsza woda

Główną inwestycją w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin" jest modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cielczy wraz z renowacją i przebudową najstarszego kanału przesyłowego do oczyszczalni o długości 2,5 km oraz wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania obiektami wodociągowo-kanalizacyjnymi. Dzięki temu stanie się ona jedną z najnowocześniejszych w Polsce.

W ramach innowacyjnego w skali kraju projektu to tutaj wytwarzany będzie nawóz – fosfor i azot – a także biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Dzięki hermetyzacji budowli i urządzeń oczyszczalni ograniczone zostaną uciążliwe zapachy, na które narzekali mieszkańcy i emisja gazów cieplarnianych.

– Przygotowujemy się do realizacji kolejnych zadań w ramach kontraktu. Ogłosiliśmy dwa przetargi – na przebudowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na os. Kopernika w Jarocinie oraz na przebudowę sieci przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie – opowiada Remigiusz Nowojewski, prezes PWiK.

Inną częścią projektu będzie budowa Stacji Uzdatniania Wody w Stefanowie, a dzięki zastosowaniu w nowym obiekcie technologii zmiękczania wody, PWiK będzie dostarczało wodę lepszej jakości dzięki technologii opartej na procesie wymiany jonowej, który ma się odbywać w kolumnach filtracyjnych wypełnionych specjalnymi żywicami jonowymiennymi. Żywice zatrzymywać będą jony wapnia i magnezu, zastępując je jonami sodu. – Dla osiągnięcia zakładanego efektu tylko część wody będzie poddawana zmiękczaniu, a następnie mieszana z pozostałą wodą z układu filtracji – wyjaśnia Elżbieta Kostka z zarządu PWiK.

Klienci bardziej zadowoleni

Poza tym jednym z istotnych zadań projektowych będzie ekologiczna rewitalizacja Starego Miasta i os. Kopernika. Oznacza to, że wkopane w ziemię nowe rury, które rozdzielą starą, ogólnospławną kanalizację na kanalizację sanitarną i deszczową, przykryte zostaną nowymi drogami i odbudowaną zielenią miejską. Ta inwestycja realizowana będzie w Jarocinie na obszarze aż 110 ha. Dzięki niej powstanie 20 km nowych sieci wodociągowych, 17 km nowych, rozdzielonych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a w miejscach objętych pracami budowlanymi powstaną nowe nawierzchnie drogowe i odbudowane zostaną tereny zielone. W ramach projektu wdrożony zostanie także inteligentny system zarządzania obiektami wodno-kanalizacyjnymi, a dzięki temu majątek PWiK będzie centralnie zarządzany.

– Będziemy mogli monitorować sprawność infrastruktury, a to pozwala na szybszy serwis, co zwiększy zadowolenie z usług naszych klientów – tłumaczy prezes Nowojewski.

Realizacja projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin" obejmuje w sumie pięć zadań, których łączny koszt opiewa na ponad 250 mln złotych. Ponad połowę, bo aż 128 mln zł, PWiK pozyskało z programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko 2014–2020". To drugie co do wielkości dofinansowanie, tuż po Katowicach.

Wyraźny sukces

– Biorąc pod uwagę wielkość aglomeracji katowickiej, sukces dużo mniejszego Jarocina jest jeszcze bardziej wyraźny – podkreśla burmistrz Pawlicki. Pozostałe środki pochodzić będą z pożyczki z NFOŚiGW (50 mln zł), obligacji wyemitowanych przez PWiK jeszcze w 2015 r. (10 mln zł) oraz z budżetu miasta, które w wieloletnim planie inwestycyjnym zabezpieczyło na ten cel 22 mln zł.

Także Kalisz planuje inwestycje, które wpłyną korzystnie na środowisko. Spółka Wodno-Ściekowa Prosna rozbudowuje m.in. oczyszczalnię ścieków w Kucharach koło Kalisza. Inwestycja warta jest 17,6 mln zł. Prace rozpoczęły się we wrześniu 2016 roku, a termin ich ukończenia to listopad 2018.

Spółka środki na rozbudowę pozyskała z funduszy unijnych (63 proc.), a resztę pokryje z własnych funduszy.