Wodociągi Białostockie wygrywają z Wodami Polskimi w sporze o taryfy

Spór sądowy między Wodociągami Białostockimi a Wodami Polskimi dotyczył odmowy zatwierdzenia taryfy opłat za wodę i ścieki.

Publikacja: 13.06.2023 18:49

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorstwo wodociągowe opracowuje projekt taryfy opłat w s

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorstwo wodociągowe opracowuje projekt taryfy opłat w sposób zapewniający mu uzyskanie niezbędnych przychodów

Foto: Adobe Stock

Korzystne dla białostockiej spółki orzeczenie wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. – Mo ono duże znaczenie w sporze gmin i przedsiębiorstw wodociągowych z Wodami Polskimi – poinformowała Unia Metropolii Polskich, której członkiem jest Białystok.

WSA w Warszawie uchylił decyzję prezesa Wód Polskich oraz poprzedzającą ją decyzję dyrektora regionalnego oddziału Wód Polskich. W obu przypadkach państwowy regulator nie zgodził się na zmianą taryfy opłat za wodę i ścieki o którą wnioskowały Wodociągi Białostockie. Sąd stwierdził jednak, że obie decyzje zostały wydane niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Taryfy nie mogą prowadzić do straty

– Sąd wskazał, że regulator nie może odmówić zatwierdzenia taryfy posługując się pozaprawnymi argumentami. Ponadto wskazał, że zadaniem Wód Polskich jest co prawda ochrona interesów odbiorców, ale jedynie przed nieuzasadnionym wzrostem cen, a nie przed każdym wzrostem cen wody i ścieków – informuje Unia Metropolii Polskich (UMP).

W uzasadnieniu do orzeczenia (sygn. akt V SA/Wa 1255/22) warszawski sąd wskazuje też, że „rolą organów regulacyjnych nie jest przyjęcie założenia, że taryfy zatwierdzane są dopiero wówczas, gdy ich kalkulacja jest poniżej określonych kosztów świadczenia usługi.” Przypomina również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorstwo wodociągowe opracowuje projekt taryfy opłat w sposób zapewniający mu uzyskanie niezbędnych przychodów. To oznacza, że jej wysokość „nie może prowadzić do straty w przedsiębiorstwie”.

Czytaj więcej

Ceny wody polem walki. Czy rząd zmieni przepisy przed wyborami?

Unia Metropolii Polskich, informując o korzystnym dla Wodociągów Białostockich orzeczeniu zwraca też uwagę na argumenty sądu dotyczące ingerowania Wód Polskich w działalność przedsiębiorstwa. 

– Taka sytuacja miała miejsce w rozpatrywanej sprawie. Regulator (Wody Polskie) posłużył się swoim ulubionym chwytem i przedstawioną mu do zatwierdzenia przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. taryfę zakwestionował wskazując, że przedsiębiorstwo zastosowało nieprawidłowe stawki amortyzacyjne i zażądał ich obniżenia. Jak wskazał WSA w Warszawie, zarówno wystosowany przez Wody Polskie zarzut zastosowania przez Wodociągi Białostockie nieprawidłowych stawek amortyzacyjnych, jak i żądanie ich zmiany nie miały podstawy prawnej – informuje UMP.

Kolejne orzeczenie korzystne dla spółki wodociągowej

Beata Wiśniewska, prezes zarządu spółki Wodociągi Białostockie, komentując korzystne dla Białegostoku orzeczenie, zwróciła uwagę, że jest to już kolejne orzeczenie tego typu wydane przez sąd administracyjny. Niestety, mimo tego Wody Polskie nadal nie wykonują zaleceń i wytycznych z zawartych w uzasadnieniach wyroków.

– Nie pozostaje nam nic innego jak nadal dochodzić swoich praw przed sądami. Będziemy to czynić z całą stanowczością, mając na względzie słuszny interes naszych odbiorców, którzy oczekują dostarczania wody nie tylko taniej, ale przede wszystkim zdrowej i dobrej – powiedziała.

Z Sądu/Orzeczenie
Wyrok TK: Samorządy muszą przygotować się na zmiany w podatku od nieruchomości
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji