Naprawa infrastruktury to nie sytuacja kryzysowa

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe może być wydatkowana wyłącznie na sytuacje nadzwyczajne.

Publikacja: 13.02.2019 10:00

Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego ustawa z 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwa jest przeznaczona na nieprzewidziane wydatki, które mogą powstać w sytuacjach kryzysowych, ale także na zapobieganie im. Generalnie chodzi o zdarzenia, wpływające negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska. Ze względu na szczególny rodzaj działalności środkom finansowym przeznaczonym na realizację zarządzania kryzysowego nadano status rezerwy celowej obowiązkowej.

Latem ubiegłego roku burmistrz Tolkmicka dokonał zmian w budżecie gminy i wydał zarządzenie, przeznaczające kwotę 26 820 zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na udrożnienie rowów melioracyjnych, montaż klapy zwrotnej na przepuście rurowym oraz na remont odpływów wód opadowych.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie oceniło, że kwota z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe została uruchomiona bezpodstawnie, a środki nie mogły być przeznaczone na cele wskazane w załączniku do zarządzenia. W konsekwencji stwierdziło nieważność jednego z punktów zarządzenia oraz załącznika.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na uchwałę Kolegium RIO gmina Tolkmicko stwierdziła, że uruchomienie środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe było konieczne ze względu na tzw. cofkę wód Zalewu Wiślanego, spowodowaną silnymi wiatrami. Spowodowało to zamulenie rowów melioracyjnych i podtopienie budynku mieszkalnego. Pieniądze z rezerwy na zarządzanie kryzysowe nie zostały zatem wydane bezpodstawnie, lecz posłużyły do usunięcia skutków powodziowych i zabezpieczenia gminy przed ewentualną „cofką". Była to więc ochrona tzw. infrastruktury krytycznej. Nie sposób zgodzić się z argumentacją Kolegium RIO, które z jednej strony twierdzi, że istota rezerwy na zarządzanie kryzysowe jest związana z wydatkami nieprzewidzianymi i nieplanowanymi, które mogą powstać w sytuacji kryzysowej, a z drugiej strony nie uznaje za taką okoliczność powstałego zagrożenia, które wymagało szybkiej reakcji. Istniejąca wówczas sytuacja wpływała bowiem negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia — przypominał burmistrz. Zarządzanie kryzysowe polega m.in. na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, a środki finansowe mają zabezpieczyć nagłe, nieprzewidziane wydatki.

WSA podzielił stanowisko RIO, że zarządzania kryzysowego nie można utożsamiać ze stanem klęski żywiołowej, który reguluje inna ustawa. Nie chodziło też o ochronę czy odtworzenie tzw. infrastruktury krytycznej. Ani też o usuwanie skutków jakichkolwiek zagrożeń, a jedynie zagrożeń objętych systemem zarządzania kryzysowego. Oznacza to, że ustanowiona ustawowo rezerwa celowa powinna być wydatkowana wyłącznie na sytuacje nadzwyczajne z zakresu zarządzania kryzysowego, takie, które mogą wystąpić w sposób nagły i nieprzewidziany. Zarządzaniem kryzysowym będzie więc zapobieganie sytuacjom kryzysowym, odpowiednie reagowanie na nie, oraz ochrona i odtwarzanie infrastruktury, zwłaszcza tzw. infrastruktury krytycznej, i zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania – stwierdził sąd. Działania w sferze bezpieczeństwa publicznego mogą mieć zarówno charakter prewencyjny, jak i organizatorski czy porządkowy. Toteż żaden z celów, na które poszły środki z rezerwy celowej, nie mieści się w ramach zadań, polegających m.in. na usuwaniu skutków zagrożeń kryzysowych na terenie gminy – orzekł WSA. Wyrok jest prawomocny.

Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego