Wchodzi w życie:

11 wrzesień ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 10 sierpnia 2018 r., poz. 1544). Dzięki przeprowadzanej nowelizacji wprowadzono przepisy znacząco ułatwiające obywatelom potwierdzanie swojej tożsamości w publicznych usługach online. Przewidziano wdrożenie rozwiązań, które umożliwią korzystanie z usług publicznych z wykorzystaniem różnych środków identyfikacji elektronicznej. Stworzy to dobrą podstawę do upowszechnienia się usług e-administracji, co jest kluczowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Ułatwi też dostęp do systemów teleinformatycznych administracji państwowej i samorządowej, wykluczy bowiem konieczność pamiętania wielu loginów i haseł do różnych portali usługowych.

SEJM:

12 wrzesień Rozpocznie się trzydniowe posiedzenie parlamentarne, podczas którego posłowie zajmą się m.in.:

– projektem ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone mają być rozwiązania umożliwiające restrukturyzację i wcześniejszą spłatę długu jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmacniające bezpieczeństwo finansowe. – projektem ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Chodzi o powszechne wydawania dowodów osobistych zawierających warstwę elektroniczną pozwalającą obywatelowi na szersze korzystanie z usług w sieci. Dowód osobisty ma mieć środek identyfikacji elektronicznej tzw. profil osobisty zapewniający wysoki poziom zaufania, który będzie dawał możliwość potwierdzenia swojej tożsamości online.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

12 wrzesień  Odbędzie się posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego, który zajmie się: projektem rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego oraz kwestią dot. opłat za zajęcie pasa drogowego w inwestycjach telekomunikacyjnych.