Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego:

15.10:   Odbędzie się posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego, który zajmie się m.in.: projektem rozporządzenia ministra środowiska w sprawie wizyjnego sytemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

16.10: Odbędzie się posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli, który zajmie się m.in.: projektem rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej, projektem rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu, projektem ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz projektem rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w lipcu 2018 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych.

WchodzI w życie :

18.10:  ustawa z 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem art. 1, który wejdzie w życie 18 października (DzU z 22 sierpnia 2018 r., poz. 1603). Odsunięto w czasie obowiązek pełnej elektronizacji w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest poniżej progów unijnych. Zmiany przepisów przewidują zatem przesunięcie z 18 października 2018 r. na 1 stycznia 2020 r. obowiązku prowadzenia w tych postępowaniach komunikacji zamawiającego z wykonawcami wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. do czasu pełnego wdrożenia modelu docelowego zakładającego istnienie centralnej Platformy e-Zamówień, z którą zintegrowane będą Portale e-Usług. W związku z wejściem w życie nowych przepisów Urząd Zamówień Publicznych uruchomił MiniPortal umożliwiający bezpłatne przeprowadzenie w formie elektronicznej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz bezpłatną komunikację między zamawiającym a wykonawcą.