Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

W przygotowanym przez zarząd województwa dokumencie „Koncepcja sieci głównych tras rowerowych województwa dolnośląskiego” znalazło się kilkanaście propozycji ich przebiegu, które staną się osią powstającej Cyklostrady Dolnośląskiej.

Rowerowa strategia dla regionu

– Dolny Śląsk jako jeden z pierwszych regionów w Polsce podjął temat dróg rowerowych w sposób tak kompleksowy. Wspólnie z ekspertami i przedstawicielami środowiska miłośników turystyki rowerowej tworzymy strategię budowy sieci dróg rowerowych w całym regionie – zwraca uwagę marszałek Cezary Przybylski z Bezpartyjnych Samorządowców.

– Zadbaliśmy również o wypracowanie standardów projektowych, dzięki którym nowo budowane drogi będą bezpieczne, funkcjonalne, przyjazne dla użytkowników i środowiska – dodaje marszałek.
Projekt sieci głównych tras rowerowych właśnie trafił do konsultacji społecznych. Wszyscy chętni mogą zgłaszać swoje pomysły i uwagi do przebiegu Cyklostrady do 10 czerwca za pośrednictwem strony urzędu marszałkowskiego, e-mailem (na adres rower@irt.wroc.pl), a także – po raz pierwszy – poprzez Geoportal Dolnośląski. Ta ostatnia droga daje także możliwość zaproponowania na mapie nowego przebiegu odcinków Cyklostrady. Formularz dostępny jest na stronie Geoportalu (geoportal.dolnyslask.pl; po wejściu na stronę z mapą Cyklostrady uwagi można zgłaszać według opcji dostępnych w menu po lewej stronie).

1800 km ścieżek

Cyklostrada Dolnośląska to łącznie ok. 1800 km tras, które nie tylko pozwalają na dotarcie do atrakcji turystycznych regionu, ale też poprawią dostępność transportową Dolnego Śląska, zintegrują lokalne drogi rowerowe i powiążą je z siecią kolejową w regionie. Projekt Cyklostrady oparty jest na sieci głównych ścieżek rowerowych obejmujących cały region, łączących się dodatkowo z trasami po stronie czeskiej i niemieckiej.

Projekt sfinansowany zostanie z wykorzystaniem m.in. środków z Unii Europejskiej. Przewiduje inwestycje konieczne do tego, aby sieć mogła spełniać standardy bezpieczeństwa, wygody i atrakcyjności – była dostępna dla wszystkich rowerzystów, bez względu na wiek, sprzęt, sprawność czy zasobność portfela. Biorąc pod uwagę fakt, że część tras rowerowych jest już gotowa, szacowany łączny koszt realizacji Cyklostrady Dolnośląskiej wyniesie ok. 850 mln zł.

– Czekamy na uruchomienie środków unijnych z nowej perspektywy finansowej, dzięki którym w dużej mierze będzie realizowana Cyklostrada. Oczywiście budowa całego systemu tras w regionie będzie oparta na współpracy z samorządami, również przy ich współudziale finansowym. Wspólnie stworzymy przełomowy w skali kraju produkt turystyczny – podkreśla wicemarszałek Grzegorz Macko z Prawa i Sprawiedliwości.

Konsekwentne prace

Projekt Cyklostrady Dolnośląskiej jest efektem prac planistycznych, które trwały w przez ostatnie cztery lata. W 2017 r. zarząd województwa dolnośląskiego przyjął Dolnośląską Politykę Rowerową, której podstawowym celem jest wzrost udziału ruchu rowerowego w transporcie na terenie województwa.

Warto przypomnieć, że jednocześnie w tym samym roku region opracował dokument „Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego” w celu zachowania komfortu korzystania ze ścieżek rowerowych przez użytkowników. Dzięki temu trasy realizowane w różnych częściach województwa przez różne podmioty mają takie same parametry.

Pozwala to rowerzystom na przewidywalne i wygodne korzystanie ze ścieżek i planowanie wypraw. Za opracowanie tego dokumentu odpowiedzialny był podlegający marszałkowi województwa Instytut Rozwoju Terytorialnego, który jest zaangażowany w szereg projektów związanych z tematyką rowerową. Jest wśród nich także „Koncepcja transportu zeroemisyjnego w województwie dolnośląskim – mobilność rowerowa w codziennych dojazdach Dolnoślązaków”.

Rok później podpisano list intencyjny w sprawie Blue Velo – szlaku odrzańskiej trasy rowerowej przebiegającej wzdłuż rzeki od granicy czeskiej aż do Bałtyku. Dokument podpisano podczas Rowerowego Forum Metropolitalnego zorganizowanego m.in. przez urząd marszałkowski i Instytut Rozwoju Terytorialnego.

Trasa Blue Velo nawiązuje do modelu długodystansowych szlaków rowerowych prowadzonych wzdłuż dolin rzecznych, takich jak np. Łabska Trasa Rowerowa czy ścieżka wzdłuż Dunaju. Dzięki intensywnemu ruchowi turystycznemu szlaki te stanowią ważny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów, przez które przebiegają, przynosząc im wymierne korzyści ekonomiczne.

– Projekt Cyklostrady Dolnośląskiej mamy nadzieję zrealizować w ciągu najbliższych trzech–czterech lat we współpracy z gminami dolnośląskimi – deklaruje Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

– To będą trasy turystyczne, długodystansowe, przebiegające nie tylko przez nasz region, ale także przez sąsiednie województwa i będą się łączyć z trasami w Niemczech i Czechach. Jestem przekonany, że ten projekt przyniesie korzyści ze względu na łatwiejszy dostęp do atrakcji Dolnego Śląska, które przez to odwiedzi więcej osób wspierających w ten sposób naszą regionalną turystykę – zaznacza Tymoteusz Myrda.

Transport i ekologia

Główne ścieżki rowerowe regionu tworzą sieć o wspomnianej już długości niemal 1800 km. Składa się na nie 11 głównych tras, w tym pięć tras krajowych, stanowiących element ogólnopolskiego systemu tras rowerowych, przyjętego przez Konwent Marszałków RP. Są to:

– Trasa krajowa nr 9 (EV 9; Adriatyk–Bałtyk),
– Trasa krajowa nr 3 Blue Velo (Ołomuniec–Bałtyk),
– Trasa krajowa nr 12 (Słubice–Katowice),
– Trasa krajowa nr 6 Via Regia (Drezno–Kijów),
– Trasa krajowa nr 8 (Wrocław–Warszawa).

Cyklostrada Dolnośląska w założeniu ma pełnić nie tylko funkcję rekreacyjną, ale ma też stanowić ważny element lokalnej sieci transportowej. Rower jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu, a dzisiejsze jednoślady pozwalają na pokonywanie znacznie dłuższych odległości. Dzięki temu rower staje się realną alternatywą w codziennych dojazdach do szkoły, pracy czy sklepu.

Rozwijając tę formę transportu, samorząd województwa realizuje jednocześnie wskazania zawarte w unijnym Zielonym Ładzie.

– Najważniejsze cele, które chcemy osiągnąć, to oczywiście w dalszej perspektywie neutralność klimatyczna, a także multimodalność transportowa – czyli zintegrowanie różnych form przemieszczania się, w tym rowerowego, w regionie. Zachęcam do kontaktu z nami i przekazywania uwag do projektu poprzez strony internetowe urzędu marszałkowskiego, Instytutu Rozwoju Terytorialnego, a także poprzez Geoportal Dolny Śląsk – podsumowuje Maciej Zathey, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

—oprac. Jeremi Jędrzejkowski