Pomorze wspiera współpracę nauki i biznesu

W infrastrukturę pozwalającą na rozwój kompetencji studentów inwestuje m.in. Gdański Uniwersytet Medyczny.
Mat. pras.

Region, korzystając ze środków unijnych, inwestuje w podnoszenie jakości kształcenia i dostosowanie go do potrzeb rynku.

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego

Jedną z najważniejszych barier w rozwoju innowacyjności w Polsce, wskazywanych przez wielu ekspertów, jest niewystarczająca współpraca biznesu i nauki. I właśnie na odpowiedź na to wyzwanie mocno postawiło Pomorze. W regionie podjęto szereg inicjatyw, które mają ułatwiać współpracę obu stron, m.in. poprzez stworzenie warunków do kształcenia kadr pod kątem potrzeb pomorskich przedsiębiorców.

Pozytywne zmiany

W ostatnich kilku latach samorząd regionu wspierał m.in. rozbudowę potencjału pomorskich uczelni z myślą o zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy. Pomagają w tym również środki unijne, będące w dyspozycji urzędu marszałkowskiego.

– Możliwość udzielania dotacji z funduszy europejskich daje władzom regionalnym efektywne narzędzie do stymulowania pozytywnych zmian w podnoszeniu jakości i sposobów kształcenia na pomorskich uczelniach. To ważne, bo dzięki tym zmianom młodzi ludzie zyskują możliwość uczenia się w sposób lepiej dostosowany do rynku pracy, który nieustannie i dynamicznie się zmienia – mówi Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego.

M.in. o nową infrastrukturę wzbogaca się Politechnika Gdańska. Uczelnia buduje przeznaczone m.in. dla przedsiębiorców Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services). Będzie ono wyposażone w najnowszej generacji sprzęt komputerowy, pozwalający wykonywać skomplikowane obliczenia oraz przetwarzać i archiwizować ogromne zbiory danych.

Głównym obiektem STOS-u będzie podziemna serwerownia, spełniająca najwyższe standardy niezawodności i bezpieczeństwa danych. W Centrum znajdzie się też m.in. superkomputer oraz laboratoria, a także sala konferencyjna na ponad 200 osób. STOS stanie się częścią działającego na uczelni Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK).

Jak podkreślają władze regionu, Centrum będzie instytucją unikalną w skali kraju. Jego powstanie wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na prace badawczo-rozwojowe wymagające dużych obliczeń, przetwarzanie lub archiwizowanie ogromnych zbiorów danych czy też świadczenie zaawansowanych usług obliczeniowych typu SMART. Odbiorcami oferty STOS-u mają być przede wszystkim przedsiębiorstwa. Projekt ma przyczyniać się do zwiększenia integracji rozwiązań ICT z biznesem, a także do urynkowienia działalności związanej z badaniami i rozwojem nowych technologii.

Wartość inwestycji przekracza 114 mln zł, w tym koszty kwalifikowane sięgają 94 mln zł. Centrum zostanie dofinansowane z funduszy unijnych wdrażanych przez samorząd regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 (RPO WP). Zakończenie budowy ma nastąpić do końca 2021 r.

Wśród projektów zrealizowanych przez Politechnikę Gdańską znalazła się budowa i wyposażenie nowego skrzydła budynku „Chemia C”. Są tam m.in. laboratoria i pomieszczenia dydaktyczne, pracownie praktyczne i komputerowe, sala audytoryjna oraz zaplecze socjalne.

Celem inwestycji jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb przedsiębiorstw działających w branży elektroenergetyki, energetyki, technologii chemicznej i przetwórstwa chemicznego (w tym paliw) poprzez utworzenie kierunku studiów II stopnia o profilu praktycznym inżynieria i technologie nośników energii. Jak podkreśla samorząd regionu, realizacja projektu znacząco wpłynęła na wzmocnienie Politechniki Gdańskiej i jej kluczowej roli w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionalnej. Także ta inwestycja uzyskała wsparcie regionu. Jej wartość to 11,5 mln zł, a dofinansowanie z RPO WP sięgnęło 7 mln zł.

Stawiają na IT

Z kolei odpowiedzią Uniwersytetu Gdańskiego na potrzeby rynku pracy dotyczące specjalistów z branży IT była rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, w wyniku której powstał Instytut Informatyki.

Jest to jeden z najnowocześniejszych budynków w Polsce – z aulami, pracowniami i laboratoriami. Służy on przede wszystkim studentom nowego kierunku – informatyka o profilu praktycznym – który został uruchomiony w roku akademickim 2019/2020. Studia te łączą wiedzę teoretyczną z nauką współczesnych języków programowania i nowoczesnych technologii tworzenia aplikacji. Program studiów powstał we współpracy z pracodawcami z branży IT. W efekcie część zajęć prowadzona jest przez specjalistów z trójmiejskich firm. Koszt inwestycji wyniósł 39 mln zł. Samorząd regionu, w ramach z RPO WP na lata 2014–2020, wsparł projekt ponad 21 mln zł.

Już wcześniej na uczelni otwarte zostało laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej. Laboratorium zlokalizowane jest w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i zostało przygotowane dla studentów kierunków o profilu praktycznym. Wyposażenie laboratorium to profesjonalny, najnowocześniejszy sprzęt telewizyjny. Pracownicy i studenci mają do dyspozycji także studio emisyjne ze scenografią wirtualną i rzeczywistą, nowoczesną reżyserkę i montaż. Możliwości laboratorium pozwalają nie tylko rejestrować i montować programy telewizyjne, ale także realizować transmisje do internetu. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia sięgnął 5,2 mln zł. Uniwersytet otrzymał na nie 4,4 mln zł dofinansowania z RPO WP.

Projekty dotyczące dostosowania oferty dydaktycznej do aktualnych potrzeb rynku pracy realizują także Gdański Uniwersytet Medyczny i Akademia Pomorska w Słupsku. Uczelnie inwestują w poprawę jakości kształcenia.

Z myślą o branży farmaceutycznej i kosmetycznej uruchomiony został nowy kierunek studiów. Umożliwiło to lepsze kształcenie studentów kierunków medycznych – przyszłych lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, dietetyków, farmaceutów oraz ratowników medycznych. Lepiej wykształceni specjaliści w zakresie medycyny mogą skuteczniej prowadzić opiekę nad chorymi, co z kolei przekłada się na lepszą kondycję zdrowotną społeczeństwa. W tym przypadku wartość projektu wyniosła 17,8 mln zł, z czego 15,1 mln zł stanowiło wsparcie z RPO WP.

Warto przypomnieć, że we wzrost kompetencji swoich studentów inwestuje także Uniwersytet Morski w Gdyni. Z myślą o poprawie kształcenia zawodowego i jego dostosowaniu do potrzeb gospodarki uczelnia zakupiła wyposażenie laboratoriów dydaktycznych na wydziałach mechanicznym, elektrycznym i nawigacyjnym. Wartość projektu to prawie 12,3 mln zł, a dofinansowanie z RPO WP sięgnęło 10,5 mln zł.

Wsparcie dla firm

Region rozwija także ofertę dla przedsiębiorców. W ubiegłym roku zarząd województwa wybrał operatora pomorskiego systemu dofinansowania zakupu usług B+R przez przedsiębiorstwa. Operator oferuje przedsiębiorcom bezzwrotne wsparcie w formie grantów w wysokości do 200 tys. zł z przeznaczeniem na zakup usług badawczo-rozwojowych (B+R), świadczonych przez wybranego przez przedsiębiorcę usługodawcę. System ma także dodatkową pomoc dla przedsiębiorców. Dostępne są wstępne konsultacje, pomagające sprecyzować zakres potrzebnej usługi oraz zidentyfikować potencjalnego usługodawcę. Projekt „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” uzyskał prawie 18,7 mln zł wsparcia z RPO WP. Warto też przypomnieć, że już przeszło rok temu uruchomiony został projekt SPEKTRUM. Jest to pomorski system świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla podmiotów z sektora MŚP.

Koncepcję systemu SPEKTRUM przygotowano w oparciu o doświadczenie Agencji Rozwoju Pomorza (ARP) w zakresie wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Stanowi on odpowiedź na zdiagnozowane przez ARP problemy, z którymi borykają się MŚP, takie jak m.in. hamująca rozwój luka kompetencyjna, polegająca na ograniczonym dostępie do kadry wspierającej rozwojową działalność przedsiębiorstwa, a także ograniczony budżet na korzystanie ze specjalistycznych usług doradczych.
W ramach SPEKTRUM przedsiębiorstwa mogą otrzymać 50 proc. dofinansowania na doradztwo np. w zakresie polityki cenowej, płynności finansowej, segmentacji i pozyskania nowych klientów, wejścia na rynki zagraniczne, logistyki czy określenia modelu biznesowego. Możliwe jest także skorzystanie z całego wachlarza specjalistycznego doradztwa organizacyjnego (m.in. w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi), marketingowego, technologicznego, inwestycyjnego i środowiskowego. Całkowita wartość projektu przekracza 27 mln zł, z czego ponad 16 mln zł stanowi dofinansowanie unijne.
Według danych na koniec I kwartału 322 przedsiębiorców otrzyma łącznie 11 mln zł wsparcia w postaci specjalistycznej usługi doradczej. W przypadku 190 przedsiębiorców wsparcie na łączną kwotę 8,4 mln zł będzie dotyczyć doradztwa niwelującego skutki pandemii, a 132 przedsiębiorców skorzysta z doradztwa na łączną kwotę 4,5 mln zł, służącego rozwojowi firmy.

Celem SPEKTRUM jest dalsza profesjonalizacja pomorskich przedsiębiorstw. To z kolei ma się przełożyć na wzrost dochodowości w sektorze MŚP, co w efekcie wpłynie na zwiększenie zatrudnienia, prace badawczo-rozwojowe czy też nowe inwestycje. Zakłada się również ożywienie branż skupionych w obszarze tzw. inteligentnych specjalizacji Pomorza.

Wspomniane inteligentne specjalizacje Pomorza to: technologie offshore i portowo-logistyczne; technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie; technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie oraz technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia. I to właśnie one są osią rozwoju regionu i ważną wskazówką zarówno dla podmiotów ze świata nauki, jak i biznesu, które myślą o innowacyjnych działaniach i realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Inteligentne specjalizacje są też ważnym aspektem wsparcia przez zarząd województwa wpisujących się w nie projektów.

– Zarząd województwa pomorskiego wspiera unijnymi dotacjami aktywnych przedsiębiorców, poszukujących możliwości rozwoju poprzez tworzenie nowych produktów lub usług, w tym tych wysoce innowacyjnych. Ci przedsiębiorcy są dla nas szczególnie cenni, bo przez swoją proaktywną działalność podnoszą konkurencyjność pomorskiej gospodarki oraz tworzą wysokiej jakości miejsca pracy. Tacy przedsiębiorcy mogą liczyć na wszechstronne wsparcie ze środków unijnych, począwszy od dotacji i preferencyjnych pożyczek, przez specjalistyczne doradztwo, po udział w targach za granicą – podkreśla Jan Szymański, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych.

Według najnowszych danych samorządu województwa w ramach RPO WP na lata 2014–2020, w ramach „osi priorytetowej 1 komercjalizacja wiedzy”, 67 przedsiębiorców otrzymało na stworzenie innowacji 185,8 mln zł dotacji, a trzy jednostki naukowe otrzymały na rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej 127,9 mln zł dotacji. Dzięki środkom z RPO WP pomorscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z pożyczki na rozwój działalności badawczo-rozwojowej. Na ten cel przeznaczone zostało 123,2 mln zł ze środków UE. Na rozwój działalności B+R i wdrożenie jej wyników wsparcie w wysokości 45,7 mln zł otrzymało 14 przedsiębiorców. Było to dziesięć pożyczek na innowacje o wartości 29,2 mln zł oraz cztery wejścia kapitałowe o wartości 16,5 mln zł. Wsparcie skierowane jest wyłącznie na inwestycje wpisujące się w obszary inteligentnych specjalizacji Pomorza realizowane na terenie województwa.

Z kolei w ramach „osi priorytetowej 2 przedsiębiorstwa” 538 firm otrzymało dotacje na inwestycje w kwocie 195,9 mln zł. Firmy, które otrzymały wsparcie finansowe, zaoferowały 290 nowych produktów lub usług.

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Prezydent Sopotu: Rządowe pomysły oznaczają centralizm

Będziemy namawiać opozycję, by poszła razem do Senatu i sejmików – mówi Jacek Karnowski, ...

Festiwal Trans/Misje: Aktorzy zagrają mocnego punk rocka

Międzynarodowy Festiwalu Trans/Misje w Rzeszowie (27-30 sierpnia) to ostatnia wielka teatralna prezentacja w finale ...

Bazar i galeria handlowa mogą się lubić

Targowiska muszą ewoluować, ich oferta musi się rozszerzać – mówi Aleksandra Wasilkowska, architektka pracująca ...

Centra nauki nawet poza dużymi metropoliami

SOWY – czyli Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – to niewielkie centra nauki, które ...

Odkrywaj Warmię i Mazury – zdrowo i bezpiecznie

Nie trzeba wyjeżdżać daleko, aby przeżyć niezapomnianą przygodę na rowerze, pod żaglami czy w ...

Nowe wyzwania wymagają przygotowanych na nie kadr

Jedna z najważniejszych kompetencji decydujących o sukcesie jakiejkolwiek aktywności obywatelskiej XXI wieku to umiejętne ...