Region zielonego wzrostu

Fot. Pixabay

Spadek bezrobocia, wzrost poziomu płac i PKB na jednego mieszkańca, najlepsze wskaźniki wykorzystania energii odnawialnej w Polsce i czyste powietrze – to niektóre wnioski z raportu o Stanie Województwa Zachodniopomorskiego w 2019 roku przygotowanego przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie.

Materiał przygotowany przez Województwo Zachodniopomorskie

Okazją do przedstawienia raportu była sesja Sejmiku Województwa na której zarząd województwa otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2019 roku.

– W imieniu całego zarządu dziękuję wszystkim radnym, którzy udzielili nam wotum zaufania i udzielili absolutorium. Wszyscy wiemy, że ten rok jest szczególny i pełen nowych wyzwań, ale jestem głęboko przekonany, że sprawy będą się rozwijały w dobrym kierunku. Państwa poparcie nas dopinguje, do dalszej wytężonej pracy – mówił Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Energia odnawialna na pierwszym planie

Dokument, który stał się podstawą debaty absolutoryjnej jest rocznym podsumowaniem działalności zarządu województwa z realizowanych polityk, programów i strategii oraz uchwał sejmiku. Na ponad 180 stronach znalazły się najważniejsze i najświeższe dane statystyczne na temat regionu.

Pomorze Zachodnie bardzo dobrze wypadło pod kątem ochrony środowiska i ekologii. Region jest mocno zielony, bo aż 35,7% stanowią w nim lasy, a średnia krajowa to 29,6%. Aż 21 procent powierzchni województwa to obszary chronione. Znaczną część zajmują jeziora i rzeki, co z kolei przekłada się na relatywnie mało gęstą sieć dróg. Jak podają autorzy raportu – odsetek osób korzystających z wodociągów jest wyższy niż w kraju i wynosi 96,2%, podczas gdy średnia dla kraju wynosi 92,1%. To samo dotyczy korzystających z kanalizacji (80,4% do 70,8%) i komunalnych oczyszczalni (83,1% do 74%). Równocześnie aż 44% całkowitej produkcji energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie dzięki elektrowniom wiatrowym. Moc zainstalowana w farmach wiatrowych Pomorza Zachodniego stanowi ¼ krajowego potencjału.

Te wszystkie wskaźniki oraz walory naturalne predysponują Pomorze Zachodnie do jednego z najczystszych regionów Polski. Krajowa wartość wskaźnika narażenia na pył PM2,5 to 22 uq/m3. W 2018 roku najniższe wyniki miały Trójmiasto, Koszalin, Bydgoszcz i Szczecin. Dzięki temu Pomorze Zachodnie jest zaliczane do liderów niebieskiego i zielonego wzrostu.

Przedsiębiorczy mieszkańcy

Dobrze w raporcie wypada gospodarka. Wg wstępnych danych za 2018 roku PKB na 1 mieszkańca Województwa Zachodniopomorskiego wyniosła 45,7 tys. zł i było wyższe niż w 2017 roku (43,1 tys. zł), co ulokowało region na 8 pozycji. W 2018 roku w stosunku do 2010 PKB na 1 mieszkańca wzrosło o 42,5 %, podczas gdy w kraju o 38%. Zachodniopomorskie wygenerowało 3,7% PKB całej Polski. Co ciekawe mieszkańcy Pomorza Zachodniego należą do mocno przedsiębiorczych. W 2018 roku na terenie województwa działało 1317 firm na 10 tys. mieszkańców, podczas gdy wskaźnik dla Polski wynosił 1136. To dało drugie miejsce po Mazowieckim.

Najwięcej z nich, bo aż 96,7% to mikrofirmy, zatrudniające do 9 osób.

Jak podają autorzy raportu w 2018 roku średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie firm wyniósł 20,2% i wzrósł w stosunku do 2017 o 6,5%. Z kolei pod względem nakładów na działalność innowacyjną na 1 osobę aktywną zawodowo w 2018 roku województwo sytuowało się na 11 pozycji.

Nie zmienia się profil gospodarczy województwa. Obok produkcji przemysłowej w której dominują produkcja rolno spożywcza, przemysł drzewny i meblarski, chemiczny oraz metalowo – maszynowy o sile gospodarki stanowią usługi – transport i turystyka.

Charakterystyczna dla Pomorza Zachodniego jest struktura gospodarstw rolnych. Choć najwięcej jest tych o powierzchni do 10 ha to jednak ich odsetek jest dużo mniejszy niż w całym kraju (56,4% do 75,8%). Pomorze Zachodnie jest liderem gospodarstw mających powyżej 50 ha. Stanowią one aż 12,6% (w Polsce tylko 7,2%). 2,1 tys. gospodarstw miało status ekologicznych. Ich średnia powierzchnia wynosiła 45,1 ha, gdy tymczasem średnia krajowa tylko 25,2 ha.

Bezrobocie idzie w dół

Ostatnia dekada to proces wyraźnych zmian demograficznych. Liczba ludności nieustannie spada. W 2010 było 1,72 mln. W 2019 roku, w liczącym 22,9 tys. km regionie mieszkało już tylko 1,69 mln mieszkańców. Gęstość zaludnienia wyniosła 74 osoby na km2, co dało 4 najniższą wartość w kraju.

Równocześnie zmienia się struktura wiekowa. Maleje odsetek osób w wieku produkcyjnym – w 2010 roku pracujący stanowili 65,8%, w 2015 – 63,1%, a w 2019 już 60,1%. Z kolei rośnie liczba osób niepracujących – z 15,7% w 2010 do 21,9% w 2019.

Jeżeli chodzi o rynek pracy w 2019 roku Pomorze Zachodnie pod względem przeciętnego zatrudnienia zajmowało 11 miejsce w kraju (192 tys. osób) , a pod kątem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw zajęło 6 miejsce (4,7 tys. zł brutto). Bezrobocie rejestrowane spadło do poziomu 6,7%. Dzięki temu województwo z 15 miejsca w 2015 roku awansowało na 10. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w powiecie kołobrzeskim (1,2%), w Szczecinie (2,4%) i Świnoujściu (3,5%).

Autorzy raportu wskazują na wyraźny wzrost liczby cudzoziemców, głównie z Ukrainy, dzięki czemu zapełniane są luki na rynku pracy, m.in. w handlu, przemyśle, budownictwie.

1800 podpisanych umów

Autorzy raportu podsumowali też realizację Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Region w tej perspektywie finansowej uzyskał deklarację dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej kwocie 6,84 mld zł. Od początku wdrażania programu, czyli od 2015 roku do końca 2019 ogłoszono 216 naborów z budżetem 7,2 mld zł, z czego zakończono 187 z nich. Wpłynęło 3050 wniosków w których łączna kwota dofinansowania sięgnęła 7,2 mld zł. Zł. Zatwierdzono 2125 z nich na kwotę 5,6 mld zł. Podpisano 1803 umowy z wkładem UE w wysokości 5 mld zł. W 2019 roku wszyscy beneficjenci złożyli wnioski o płatność na kwotę 3,3 mld zł.

Rekordowa nadwyżka operacyjna

W podsumowaniu roku 2019, które stało się podstawą udzielenia absolutorium nie zabrakło kwestii budżetowych. Plan dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok uchwalony pierwotnie w kwocie 849,9 mln zł zmniejszony został do kwoty mln 797,7 zł, natomiast plan wydatków uchwalony w wysokości 994,4 mln zł, został zmniejszony do kwoty 840,9 mln zł. Ostatecznie zaplanowane dochody zrealizowano w 99,8% (796,5 mln zł). Z kolei wydatki zrealizowano na poziomie 93,6% (787,1 mln zł).

Wysoki udział w dochodach mają dotacje celowe i płatności z budżetu UE (27,3%) co potwierdza, że w 2019 roku rozpoczęto i kontynuowano realizację wielu nowych przedsięwzięć, w tym finansowanych środkami z UE. Duży udział w dochodach stanowiły wpływy z podatków dochodowych (29,7%) oraz subwencja ogólna (20,8%). Z 53,8 mln zł niewykonanych wydatków, 33 mln zł dotyczy wydatków majątkowych, w tym zadań kontynuowanych w latach następnych takich jak m.in. modernizacja i przebudowa dróg, parków krajobrazowych, turystyki oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2019 roku największą część wydatków budżetu stanowiły wydatki na transport i łączność (55,2%), w tym na inwestycje w tej sferze. Duże kwoty wydatków przeznaczono na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (9,4%), rodzinę, politykę i pomoc społeczną (8%), edukację, opiekę wychowawczą i naukę (2,5%), ochronę zdrowia (3,3%) oraz turystykę (2,1%).

Na koniec 2019 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 9,5 mln zł. Nadwyżka operacyjna osiągnęła po raz kolejny rekordowo wysoki poziom 134,9 mln zł, stanowiący ponad 16,9% dochodów ogółem. W wyniku całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na rynku krajowym zadłużenie Województwa na koniec 2019 roku spadło do poziomu 248,9 mln zł.

Materiał przygotowany przez Województwo Zachodniopomorskie – partnera serwisu regiony.rp.pl

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Kina plenerowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem..

Kina pod chmurką znów dostępne. Duże zainteresowanie

Kina, teatry i inne instytucje kulturalne można będzie zacząć odwiedzać 21 maja, ale w ...

Zelektryfikowana PKM to nowe relacje i pojemniejsze oraz szybsze pociągi

Elektryfikują kolej. Będzie szybsza i wygodniejsza

Pomorska Kolej Metropolitalna wkrótce pojedzie z prądem. W połowie czerwca zaczęła się elektryfikacja jej ...

Luźniejsze limity: w komunikacji miejskiej będzie już ciaśniej

Więcej pasażerów może od poniedziałku jeździć autobusami czy tramwajami. Teraz na ich pokładzie może ...

Z inwestycjami ma być łatwiej

Przy ubieganiu się o wydłużenie terminu ważności decyzji środowiskowej nie trzeba będzie wykazywać, że ...

Dwa tygodnie z górki: regiony szykują się na inwazję narciarzy

Ferie zimowe coraz bliżej. Krajowe stacje narciarskie zapraszają i kuszą nowościami. Najwcześniej – od ...

W imię wartości

Niesamowitą siłę ma w sobie działanie, którego cel jest emanacją ważnej dla każdego człowieka ...