Dobry klimat do współpracy, współpraca dla dobra klimatu

mat.pras.

Szkoła Liderów Miast to program kształcenia miejskich liderów w zakresie umiejętności przywódczych, komunikacji, planowania i realizacji strategii rozwoju, adresowany zarówno do przedstawicieli samorządów czy osób kierujących instytucjami publicznymi, jak i do lokalnych aktywistów miejskich, lokalnych przedsiębiorców czy liderów organizacji pozarządowych.

W 2015 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych doszło do wniosku, że dotychczasowa formuła działalności firm wyznaczana przez zasadę osiągania jak największych zysków zdecydowanie nie sprawdza się w obliczu coraz bardziej skomplikowanych i palących problemów, z którymi boryka się świat zarówno w obszarze klimatu, jak i jakości życia i dobrobytu. Narzędziem, które miało nadać ustandaryzowany kierunek globalnych działań naprawczych w tych obszarach stało się 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, stanowiących treść Agendy 2030. Miały one uwrażliwić wszystkich graczy z sektora prywatnego na kwestie środowiskowe i rozwojowe i pomóc wypracować rozwiązania zapewniające rozwój w harmonii z możliwościami naszej planety i z poszanowaniem praw wszystkich interesariuszy. Ich przyjęcie zapewniło zmianę paradygmatu działania wielkich korporacji, które przeszły transformację od wyznaczania i realizacji celów krótkoterminowych w zakresie zysku do uwzględniania w ich działalności także interesu pracowników, dostawców, klientów i lokalnych społeczności. Cele Zrównoważonego Rozwoju pokazały, jak ważne jest zintegrowanie starań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i jak istotnym tego aspektem jest współpraca i partnerstwo.

Ten obszar realizacji Agendy 2030 na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju stał się osobnym celem – numer 17. Wdrożenie Agendy wymaga bowiem partnerskiej współpracy między rządami, sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim. Takie inkluzyjne partnerstwa powinny być budowane w oparciu o zasady i wartości, wspólną wizję i wspólne cele, które stawiają człowieka i naszą planetę w centrum działań. Potrzeba takich partnerstw na szczeblu globalnym, regionalnym, krajowym i lokalnym, ale aby tego rodzaju podejście nie pozostało wyłącznie w sferze szumnych deklaracji, potrzebne jest ustalenie właściwych procesów i oczekiwanych rezultatów oraz zidentyfikowanie takich wyzwań, które w dłuższej perspektywie mogą realizację celów uniemożliwić.

Jak zauważa prezes Fundacji Veolia Polska, Izabela Rakuć-Kochaniak: „Fundacja od lat angażuje się w projekty realizujące Cele na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, zarówno w zakresie ochrony środowiska naturalnego i zasobów, jak i bioróżnorodności, a także edukacji dzieci i młodzieży.  Jednym z projektów, który doskonale wpisuje się w Agendę 2030 jest projekt Szkoła Liderów Miast, organizowana w partnerstwie przez Fundację Veolia Polska i Fundację Szkoła Liderów”.

Szkoła Liderów Miast to program kształcenia miejskich liderów w zakresie umiejętności przywódczych, komunikacji, planowania i realizacji strategii rozwoju, adresowany zarówno do przedstawicieli samorządów czy osób kierujących instytucjami publicznymi, jak i do lokalnych aktywistów miejskich, lokalnych przedsiębiorców czy liderów organizacji pozarządowych. Ponieważ konsekwencje globalnych zmian klimatycznych dotykają wszystkich miast, niezależnie od wielkości, to właśnie ośrodki miejskie potrzebują nowych kompetencji w zakresie adaptacji do nowych warunków, zarządzania zasobami takimi jak energia czy woda, czy przemyślanej strategii wdrażania nowych technologii w infrastrukturze miasta. Jak zaznacza Izabela Rakuć-Kochaniak: „Jedynie dobrze przygotowani i zaangażowani liderzy miast są w stanie zapewnić ich zrównoważony rozwój i zmierzyć się z coraz bardziej złożonymi wyzwaniami, zarówno w obszarze ekologii, zmian klimatu czy zielonej energii i zarządzania odpadami”.

mat.pras.

Jak ważne jest kształcenie kompetentnych liderów miast i wyposażanie ich w odpowiednie narzędzia podkreśla prezes i dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce, Frédéric Faroche: „Miasto przyszłości powinno być przyjazne środowisku, zdolne do odnawiania wykorzystywanych zasobów i w jak największym stopniu samowystarczalne. Kiedy miasto dynamicznie się rozwija, zużywa coraz więcej surowców, w tym energii i wody. Jednak dostępność surowców nie rośnie wraz z nim, stąd kluczem do rozwoju będzie maksymalne wykorzystywanie dostępnych zasobów. Miasta przyszłości będą  zmuszone wdrażać innowacje, by zaspokoić zapotrzebowanie na wodę czy energię, a jest to jeden z obszarów, na które najmocniej wpływają zmiany klimatyczne. Aby się na nie przygotować, miasta będą potrzebować zarówno samorządów, jak i aktywnych działaczy lokalnych znających specyfikę działania złożonych miejskich ekosystemów. Konieczne będzie wspólne wypracowanie rozwiązań najlepiej odpowiadających na stojące przed miastami wyzwania. Szkoła Liderów Miast to program, w który aktywnie zaangażowała się nasza Fundacja w Polsce, ponieważ realizuje on właśnie te założenia, które doskonale wpisują się w 17 Cel Zrównoważonego Rozwoju i jego zadania. Co ważne, program promuje także efektywne partnerstwa publiczno – prywatne z udziałem społeczeństwa obywatelskiego”.

Szkoła Liderów Miast wyposaża uczestników nie tylko w odpowiednie narzędzia i zaznajamia z ich właściwym wykorzystaniem, ale zapewnia także zbudowanie trwałych relacji z rozmaitymi interesariuszami i tworzy solidne podstawy przyszłej szeroko zakrojonej współpracy międzysektorowej. Jest odpowiedzią na wyzwania zrównoważonego rozwoju i zagrożenia wynikające z demografii, kurczącej się gospodarki czy odpływu wykwalifikowanych pracowników do dużych ośrodków miejskich, a także starzenia się społeczeństwa. Jest to również program, którego ambicją jest zainicjowanie lub wzmocnienie impulsów do rozwoju społeczno-ekonomicznego.

mat.pras.

Jak podkreśla Maciej Andrzej Borysewicz, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Łomży i koordynator programu ze strony miasta: „Samorząd miasta Łomża od wielu lat stara się być strategicznym  partnerem  dla stowarzyszeń czy fundacji, ponieważ obie strony mają wspólny cel, jakim jest działanie na rzecz otoczenia i społeczności oraz poprawa jakości życia mieszkańców. Konsekwencją takiego podejścia było uczestnictwo naszego samorządu w programie Szkoła Liderów Miast realizowanym wspólnie przez Fundację Szkoła Liderów z Warszawy, we współpracy z Fundacją Veolia Polska. Szkoła Liderów Miast to program kształcenia przywódców z uwzględnieniem lokalnej diagnozy i interesów społeczności, adresowany do aktywnych liderów miejskich i liderów wpływu reprezentujących różne sektory, różne wizje i interesy.”

Szkoła Liderów Miast pokazuje uczestnikom, że w bardzo zróżnicowanym gronie – pod względem nie tylko politycznym, ale też edukacyjnym czy społecznym – można dochodzić do porozumienia, ponieważ wszystkich łączy jeden wspólny mianownik, czyli miasto i środowisko, które mogą harmonijnie rozwijać się tylko dzięki sile lokalnych liderów. Uczestnicy podkreślają, że program to miejsce, gdzie liderzy mogą spojrzeć na siebie i swoją społeczność z innej perspektywy.

Ponownie Maciej Andrzej Borysewicz: „Wynikiem wielomiesięcznych prac wytypowanej grupy 16 osób była szczegółowa diagnoza miejskich potrzeb w 3 obszarach (bezpieczeństwo, współpraca sektorowa i ekologia) oraz wnioski do władz miasta i propozycje sposobów ich realizacji. Obecnie część z nich jest wdrażana, dlatego mogę powiedzieć, że nasz udział w projekcie zakończył się pełnym sukcesem i polecam go innym samorządom. W mojej ocenie zaangażowanie Fundacji Veolia w program Szkoła Liderów Miast jest doskonałym przykładem realizowania celów wynikających z misji firmy i jej społecznej odpowiedzialności oraz przyczynia się do zwiększenia zaufania pomiędzy biznesem a samorządem”.

Jak projekt ocenia jeden z jego organizatorów? „Każda edycja Szkoły Liderów Miast to zmagania z zastanymi relacjami, czasem uprzedzeniami, często to przypieczętowanie jakiś dotychczasowych zależności, a nierzadko zdziwienie potencjałem, który grupa potrafi w ciągu kilku miesięcy wytworzyć. To także praca nad sobą i nowym spojrzeniem na własne środowisko. W Fundacji Szkoła Liderów stawiamy na sieciowanie. Siłę ludzi, miast, regionów i państwa budować można dzięki synergii, wymianie doświadczeń, ścieraniu się poglądów na przyszłość.”

Podobnie o swoim udziale w programie mówi Jolanta Skowroń, działaczka społeczna z Braniewa: „Szkoła dała mi nadzieję, że możemy realną zmianę wprowadzić zupełnie oddolną inicjatywą, a po drugie pozwoliła mi spojrzeć inaczej na samorządowców, których do tej pory raczej wrzucałam do jednego worka z politykami. A to przecież często osoby, które rzeczywiście chcą coś zmienić na lokalnym poziomie bo żyją w mieście, gminie tak samo jak my – zwykli zjadacze chleba”.

Wypadkową programu realizowanego w ramach Szkoły Liderów Miast jest konferencja odbywająca się w Warszawie 4 lutego pod nazwą Designerzy Procesów Rozwojowych. W ramach tego wydarzenia, organizatorzy oraz paneliści i goście będą przyglądać się i dyskutować o odporności i przygotowaniu polskich miast na wyzwania klimatyczne oraz problemy społeczno – ekonomiczne. Udział gości z zagranicy zapewni możliwość zapoznania się z tym, jak koncepcja „resilient cities” jest realizowana w innych krajach i czy zaproponowane rozwiązania sprawdzają się w praktyce. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość spojrzenia na koncepcję „urban resilience” zarówno przez pryzmat przywództwa, jak i kwestii środowiska i zmian klimatycznych oraz dowiedzieć się, jak wdrażać rozwiązania uwzględniające złożoność ekosystemów, którymi są współczesne miasta. Będzie to także możliwość wymiany doświadczeń w zakresie innowacji i planowania długoterminowego rozwoju miast w sposób zapewniający jak najlepsze ich przygotowanie na wyzwania współczesnego świata. Ponieważ jednym z uczestników wydarzenia będzie polskie Ministerstwo Klimatu, będzie okazja do skonfrontowania opinii i wniosków ze strategią i planami w tym zakresie na szczeblu krajowym.

Zdaniem prezesa grupy Veolia w Polsce, Frederica Faroche’a: „Bardzo istotne jest zapewnianie platformy do tworzenia partnerstw międzysektorowych i organizowanie wydarzeń pozwalających nie tylko dzielić się najlepszymi praktykami i doświadczeniami, ale także wytyczających nowe trendy procesów rozwojowych. Fundacja Veolia tworzy dobry klimat do współpracy, żeby realizowana współpraca była dobra dla klimatu”.

Szczegółowe informacje o konferencji można uzyskać na stronie internetowej konferencji.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Samorządy dostaną rekompensaty za tarczę

Po kilkunastu latach starań słupskie samorządy otrzymają rządowe wsparcie w ramach rekompensaty za budowę ...

Lokalne budżety: jeszcze nigdy nie było tak źle jak teraz

Nawet globalny kryzys z 2009 roku nie spustoszył lokalnych budżetów tak, jak może to ...

Dolny Śląsk wspiera zdrowie nie tylko w pandemii

W regionie powstają nowe ważne szpitale. Uruchomione zostały także poradnie dla osób, które odczuwają ...

Politechnika w Gliwicach uczelnią badawczą

Politechnika Śląska w Gliwicach dołączyła do grona laureatów konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. ...

PFR pomoże samorządom szukającym innowacji

Miasta chciałyby być bardziej „smart”, ale często brakuje im wiedzy, jak to zrobić. Polski ...

Inwestują w papieską Drawę

Ponad 170 km liczy szlak kajakowy im. Karola Wojtyły na rzece Drawie, jeden z ...