artykuł przygotowany przez Województwo Podkarpackie

Przyjęcie takiej strategii, jak funkcjonujące już np. alpejska czy dunajska, zapewni pełną koncentrację na specyficznych problemach, z którymi boryka się makroregion karpacki i stworzy szansę na wykorzystanie jego unikatowego potencjału, który tworzy markę regionu karpackiego. Strategia makroregionalna będzie uzupełnieniem innych inicjatyw, takich jak Konwencja Karpacka czy Euroregion Karpacki.

Współpraca i współegzystencja

Strategie makroregionalne wzajemnie się przenikają. Istnieje zatem możliwość pokrywania się obszarowo Strategii Dunajskiej ze Strategią Karpacką. Koncepcja współpracy dunajsko-karpackiej odzwierciedlałaby jedynie realia polityczne, bez uwzględnienia specyficznych uwarunkowań społecznych i gospodarczych Karpat, które pozostają obszarem peryferyjnym dla Strategii Dunajskiej. Obie strategie mają różne ukierunkowanie, uzasadnienie i punkt wyjścia.

– Wspólnym wyzwaniem dla państw obszaru Karpat jest intensyfikacja rozwoju społeczno-gospodarczego makroregionu przy jednoczesnym zachowaniu jego walorów przyrodniczych. Programy i projekty w ramach Strategii Karpackiej byłyby ukierunkowane na wzmocnienie zrównoważonej współpracy gospodarczej w strategicznych sektorach makroregionalnych, dotyczącej czystego przemysłu, zrównoważonej turystyce i sektorze rolno-spożywczym, poprzez rozwój klastrów karpackich i makroregionalnego ekosystemu innowacji – tłumaczy Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.

Działania będą koncentrować się przede wszystkim na efektywnym wykorzystaniu lokalnych zasobów, w tym poprzez certyfikację oraz wprowadzenie wspólnego karpackiego oznakowania produktów, a także na wykorzystaniu wspólnego potencjału państw i regionów karpackich. Kluczowe wydaje się być włączenie w rozwój obszarów o mniej korzystnych warunkach społeczno-gospodarczych, tak aby poprawić konkurencyjność całego makroregionu.

Budowanie marki regionu karpackiego, opierałoby się głównie na zachowaniu wyjątkowej wartości zasobów naturalnych tego obszaru, wzmocnieniu konkurencyjności i atrakcyjności makroregionu karpackiego, wykorzystując unikalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, jego wewnętrzny potencjał, a także zrównoważony rozwój. Dzięki takiemu podejściu regiony stworzą silną, rozpoznawalną markę o niezwykłym potencjale, co pozwoli uzyskać znaczącą przewagę konkurencyjną. Głównym założeniem będzie podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców regionu karpackiego przy jednoczesnym zachowaniu unikalnych walorów ekologicznych Karpat.

Władysław Ortyl, marszałek woj. podkarpackiego

Władysław Ortyl, marszałek woj. podkarpackiego

materiały prasowe

Model wypracowany przez lata

Makroregionalna strategia dla regionu Karpat jest dojrzałą inicjatywą o charakterze oddolnym, w ramach której zostało zrealizowanych wiele przedsięwzięć wynikających z inicjatyw lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich.

Z inicjatywy marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla w 2016 r. powołano Międzyregionalną Grupę Karpaty przy Europejskim Komitecie Regionów. Liczy ok. 30 członków z Czech, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier. Jego głównym celem było wsparcie w przygotowaniu opinii komitetu nt. Strategii Karpackiej, ale również ma promować ideę utworzenia makroregionalnej strategii dla regionu Karpat wśród władz i społeczeństw regionalnych oraz lokalnych z obszarów objętych przyszłą strategią.

Podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w grudniu 2019 r., przyjęta została wspomniana opinia z inicjatywy komisji COTER (Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE – od red.), a jej sprawozdawcą był marszałek Władysław Ortyl. Jest to pierwszy oficjalny dokument UE, wymieniający z nazwy Strategię Karpacką.

To nie koniec działań, bo niedługo później podjęto wiele innych inicjatyw, przede wszystkim wspólne stanowiska wsparcia władz lokalnych i regionalnych dla utworzenia Strategii Karpackiej.

Zgodnie z konkluzjami Rady UE, Komisja Europejska powołała Grupę Wysokiego Szczebla w celu wspierania jej w wykonywaniu uprawnień i obowiązków związanych z realizacją strategii makroregionalnych. 13. posiedzenie Grupy Wysokiego Szczebla, które odbyło się 5 marca 2021 r., było okazją, aby marszałek Władysław Ortyl mógł zaprezentować na forum Komisji Europejskiej i Rady UE idee oraz główne założenia Strategii Karpackiej, ukazując jej fundamentalne znaczenie dla rozwoju środkowowschodniej części UE, a tym samym dla zapewnienia spójności całej UE.

regiony.rp.pl