MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA LUBLIN

Wszystko zaczęło się jesienią 2019 roku, kiedy to projekt przygotowany przez pracowników Urzędu Miasta Lublin „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030", otrzymał dotację w wysokości blisko 3 mln zł w ramach konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców", zorganizowanego przez ówczesne Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).

Społeczna wizja Lublina

W pierwszej kolejności przystąpiliśmy do ustalania społecznej wizji rozwoju Lublina. Udział mieszkanek i mieszkańców Lublina w procesie tworzenia strategii stał się nie tylko priorytetem, ale przede wszystkim kluczową metodą realizacji projektu. Wobec czego korzystaliśmy z różnorodnych narzędzi partycypacyjnych i realizowaliśmy szereg działań aktywizacyjnych. Naszym celem było zaangażowanie co najmniej kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców. Do tej pory żaden polski samorząd nie zastosował tak rozległego i zaawansowanego mechanizmu partycypacyjnego w procesie tworzenia długoterminowej strategii rozwoju miasta. W ramach pierwszego etapu działań przede wszystkim poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie: jaki ma być Lublin w 2030 roku?

Zbieraniu opinii służyły m.in. liczne spotkania tematyczne i środowiskowe w ramach idei Kafejki Partycypacyjnej, wydarzenia w przestrzeni miasta w formie punktów mobilnych, spotkania otwarte w dzielnicach oraz gra i warsztat przyszłości. Działania te zaangażowały blisko 2500 osób. Swoje zdanie na temat przyszłości Lublina mieszkanki i mieszkańcy, przedstawiciele różnych środowisk i grup interesariuszy wyrażali także poprzez udział w badaniach ankietowych, wywiadach indywidualnych oraz wywiadach grupowych. Dzięki tym narzędziom udało się zebrać blisko 10 000 opinii.

Od wizji i wyobrażeń do konkretnych kierunków rozwoju

Zebrane wizje i wyobrażenia mieszkanek i mieszkańców Lublina musiały zostać przełożone na konkretne propozycje kierunków rozwoju Lublina. Pracę tę wykonały tematyczne grupy robocze (TGR). Łącznie było to 120 osób tworzących 12 odrębnych zespołów. W skład TGR mógł wejść każdy. Członkowie poszczególnych TGR zostali wybrani w procesie otwartej rekrutacji. Każda grupa robocza składała się z dziesięcioosobowego zespołu ekspertów i „użytkowników" miasta. Tworzyli ją: lider, trzech pracowników miejskiego samorządu, trzech przedstawicieli mieszkańców oraz po jednym reprezentancie organizacji trzeciego sektora, biznesu i uczelni wyższych. Członkowie TGR wzięli udział w czterech warsztatach tematycznych i dwóch konferencjach. W rezultacie wypracowano konkretne propozycje wizji i kierunków rozwoju Lublina wraz ze szczegółowymi celami oraz zadaniami do realizacji. Etap ten został podsumowany w postaci raportu liczącego ponad 400 stron.

- I etap

Rekomendacje zawarte w raporcie z prac TGR zostały poddane szerokim konsultacjom społecznym, które trwały od 14 maja do 23 czerwca 2021 roku. Mieszkanki i mieszkańcy Lublina wzięli udział w 13 spotkaniach online. Praktycznie wszystkie spotkania były tłumaczone na polski język migowy. Zrealizowano także 13 dyżurów konsultacyjnych w przestrzeni miasta (tzw. punkty mobilne) w miejscach popularnych lub znajdujących się na uczęszczanym szlaku komunikacyjnym. Ponadto zorganizowano spotkania z radnymi Rady Miasta Lublin, przewodniczącymi Rad i Zarządów Dzielnic, Młodzieżową Radą Miasta Lublin, Radą Seniorów Miasta Lublin. Przez cały ten czas była również dostępna ankieta online umożliwiająca wypowiedzenie się. W ramach konsultacji instytucjonalnych, bezpośrednio zwróciliśmy się z zaproszeniem do składania uwag i opinii do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin, jednostek organizacyjnych miasta Lublin (instytucje kultury, spółki miejskie, jednostki budżetowe pracy, jednostki budżetowe opieki społecznej, jednostki budżetowe porządku publicznego, samorządowe zakłady budżetowe, podmioty lecznicze, żłobki oraz szkoły, przedszkola i pozostałe placówki oświatowe), pełnomocników prezydenta miasta Lublin oraz do organów doradczych, opiniodawczych i pomocniczych przy prezydencie miasta Lublin. Równolegle zaproszenia otrzymało 49 podmiotów znajdujących się poza sferą administracji gminy Lublin, a reprezentujących m.in administrację samorządową i rządową oraz inne podmioty publiczne, w tym lubelskie uczelnie i instytuty naukowe. Zaproszenia wysłane zostały także do liderek i liderów tematycznych grup roboczych. Łącznie w tym etapie konsultacji społecznych udział wzięło 548 osób, wpłynęło 37 pisemnych odpowiedzi w ramach konsultacji instytucjonalnych.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

- II etap

W efekcie wszystkich dotychczasowych działań partycypacyjnych, a przy tym szeregu przygotowanych analiz i opracowań powstał projekt dokumentu Strategii Lublin 2030. Obecnie trwa II etap konsultacji społecznych (od 15 listopada do 20 grudnia 2021 roku). W jego ramach przewidzieliśmy przeprowadzenie dwóch debat tematycznych (1 i 2 grudnia). To doskonała okazja do przybliżenia chętnym mieszkankom i mieszkańcom Lublina treści Strategii.

Debaty to też przestrzeń do pogłębionej dyskusji i zadawania pytań na temat sformułowanych i opisanych w niej obszarów rozwojowych Lublina. Wydarzenie będzie transmitowane na dedykowanych kanałach na YouTubie. Dla uczestniczących w formie online zapewniamy opcję zadawania pytań w czasie wydarzenia oraz tłumaczenie na polski język migowy.

Z kolei 9, 10 i 11 grudnia odbędą się trzygodzinne wysłuchania publiczne. Ich celem jest stworzenie przestrzeni do zabrania głosu na temat założeń Strategii Lublin 2030. Równocześnie zakładamy, że dotrzemy z informacją o opracowaniu Strategii Lublin 2030 do szerokiego grona odbiorców, szczególnie tych niezaangażowanych wcześniej w prace strategiczne i działania partycypacyjne oraz z ograniczoną mobilnością. Wysłuchania publiczne odbędą się w trybie online. Informacje związane z przebiegiem II etapu konsultacji społecznych można śledzić na bieżąco na stronie www.2030.lublin.eu i na portalu Facebook Strategia Lublin 2030.

Budowanie przyszłości

Strategia Lublin 2030 – wypracowana zgodnie z założeniami koncepcji Human Smart City – już niebawem stanie się trwałym i namacalnym rezultatem zaangażowania kilkunastu tysięcy lublinian w budowanie przyszłości swojego miasta. Wypracowany wspólnym wysiłkiem dokument tej rangi będzie narzędziem zarządzania Lublinem przez najbliższą dekadę. A jednocześnie, po raz pierwszy w jego historii, efektem bezpośredniego wkładu intelektualnego społeczności Lublina. Zakładamy, że ostateczny projekt Strategii Lublin 2030 zostanie przedłożony przez prezydenta miasta Lublin pod obrady Rady Miasta Lublin w styczniu 2022 roku. Podczas całego, ponaddwuletniego, partycypacyjnego procesu tworzenia Strategii Lublin 2030 wspierani byliśmy przez Stowarzyszenie Lubelska Grupa Badawcza – partnera społecznego projektu.

Robert Żyśko – zastępca dyrektora ds. strategii, akademickości i smart city, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Lublin

Paulina Olchowska – kierownik referatu ds. promocji gospodarczej i rozwoju miasta, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Lublin