Materiał partnera: Miasto Kraków

Do dynamicznie rozwijającej się oferty gospodarczej Krakowa dołączyła właśnie Strefa Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości" Podobszar Igołomska-Południe – pierwsza z dwóch stref realizowanych przez spółkę Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Powstanie Strefy Aktywności Gospodarczej („SAG") to efekt konsekwentnie realizowanej koncepcji Miasta Inteligentnego (Smart-City), która stawia na łączenie i przenikanie się funkcji miejskich, tworzenie różnorodnych przestrzeni i ułatwień dla mieszkańców oraz dbałość o rozwój różnych form zabudowy.

Uroczystego otwarcia południowego podobszaru SAG dokonali prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Artur Paszko.

Liczymy, że teren, który Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. oddaje do użytkowania w ręce przyszłych inwestorów i przedsiębiorców, w niedalekiej przyszłości stanie się lokalnym centrum rozwoju biznesu - będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i nowoczesnego przemysłu. Jako samorząd stawiamy na ciągły rozwój i dążymy do tego, by Kraków przyciągał najlepsze umysły z całej Europy i świata. Strefa Aktywności Gospodarczej, jak i cały teren objęty projektem „Kraków - Nowa Huta Przyszłości" jest początkiem inwestycji, które na stałe zmienią oblicze tej części naszego miasta – mówił podczas otwarcia prezydent Majchrowski.

Małopolska to silny ośrodek gospodarczy i doskonałe miejsce dla rozwoju biznesu. W Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego wyodrębniono 7 obszarów Inteligentnych Specjalizacji o największym potencjale. Jednak warunkiem koniecznym do jego wykorzystania jest dobra, konstruktywna współpraca różnych podmiotów, a przede wszystkim transfer wiedzy z ośrodków badawczych do przedsiębiorstw. Otwierana Strefa Aktywności Gospodarczej stwarza warunki dla powstania nowych inwestycji, które ułatwią transfer wiedzy i wymianę doświadczeń.

Władze Miasta i Regionu, wspierając rozwój inwestycji z obszaru inteligentnych specjalizacji (life science, energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne, chemia, produkcja metali, elektrotechnika i przemysł maszynowy, przemysły kreatywne i czasu wolnego), przystąpiły w 2014 roku do realizacji projektu „Kraków - Nowa Huta Przyszłości". Projekt ma na celu rewitalizację terenów poprzemysłowych i nieużytkowanych, położonych we wschodniej części Nowej Huty - największej dzielnicy Krakowa.

Konsekwentnie, od początku realizacji projektu, kolejne jego etapy są wykonywane w przyjętym w ramach Master Planu harmonogramie, a wyniki – jak oddana w lipcu 2021 roku do użytkowania przestrzeń zmodernizowanego kąpieliska w Przylasku Rusieckim - zmieniają krajobraz miasta.

Powstała w ramach projektu Strefa Aktywności Gospodarczej jest odpowiedzią na potrzeby inwestorów i przemysłu. W ten sposób Kraków dołącza do miast europejskich stawiających na nowoczesność, gdzie rozwój miasta projektowany i przygotowany jest w duchu odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju.

W kwietniu 2020 roku została podpisana umowa z Generalnym Wykonawcą prac projektowych i robót budowlanych, wtedy też ruszyły prace nad Strefą Aktywności Gospodarczej.

Jak wspomniał Prezes Zarządu spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Artur Paszko, przede wszystkim przywróciliśmy miastu ponad 15 hektarów przestrzeni do rozwoju. Uporządkowaliśmy wszystkie elementy infrastruktury technicznej. Przebudowaliśmy stacje i linie elektroenergetyczne, a następnie doprowadziliśmy do tego obszaru wszystkie media: wodę, prąd, kanalizację. Zbudowaliśmy wszystko, co jest niezbędne do tego, żeby skomunikować ten teren. Stworzyliśmy też przyjazną przyszłym użytkownikom przestrzeń, lokalizując w Strefie Aktywności Gospodarczej tzw. strefy wytchnień, które zostały wyposażone w zieleń i elementy małej architektury. To, co przygotowaliśmy tutaj, to dopiero potencjał. Cały teren został podzielony na gotowe parcele inwestycyjne, by każdy z potencjalnych inwestorów mógł jak najszybciej rozpocząć swoje przedsięwzięcie.

Na 15 hektarach terenu powstała sieć dróg wewnętrznych o długości blisko 2 km. Wybudowano ciągi piesze o długości ponad 4 km oraz ścieżki rowerowe o długości blisko 2 km. Przebudowano łącznie ponad 1,5 km sieci energetycznej wysokiego napięcia. Wybudowano ponad 1,6 km instalacji wodociągowej i 1,4 km instalacji sanitarnej oraz rozciągnięto ponad 5,6 km linii energetycznych pod oświetlenie terenu. Dokonano rozbiórki: wiaduktu kolejowego, pozostałości budynków i stacji transformatorowej, torów kolejowych oraz kolidujących sieci infrastruktury technicznej. Inwestycja kosztowała ponad 47 mln zł.

Powstająca w ramach Parku Naukowo-Technologicznego „Branice" SAG to jedno z dwóch zadań inwestycyjnych objętych projektem pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości", którego całkowity koszt to prawie 93 mln zł, z czego niemal 59 mln zł stanowić będzie dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Strefy Aktywności Gospodarczej, Poddziałanie 3.1.1. Strefy Aktywności Gospodarczej – ZIT, dla którego Instytucją Pośredniczącą jest Stowarzyszenie Metropolia Krakowska.

Materiał partnera: Miasto Kraków